บทความสุขภาพ

พิมพ์

ย้ำเตือน !!! 10 จุดเสี่ยงในโรงเรียน ต้อนรับเปิดเทอม


 

จากผลการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขบัญญัติต้อนรับเปิดเทอม ในกลุ่มวัยเรียนและยุวอาสาสมัครสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 4 – 22 พฤษภาคม 2565  โดย กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง            สาธารณสุข ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายเครือข่ายเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพระดับพื้นที่ โดยกลุ่มวัยเรียน และยุวอาสาสมัครสาธารณสุข อายุระหว่าง 14 - 15 ปี เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.3 เพศชาย ร้อยละ 41.7 ตอบแบบสอบถาม จำนวน 44,589 ราย พบว่า มีพฤติกรรมที่มีโอกาสสัมผัสจุดเสี่ยง            ในโรงเรียน ดังนี้

 

1. โต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ร้อยละ 89.1

2. ห้องน้ำที่โรงเรียน ร้อยละ 84.88

3. โต๊ะอาหาร เก้าอี้ ภาชนะ เช่น แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อนส้อมในโรงอาหาร ร้อยละ 77.1

4. ราวบันได ร้อยละ 76.62

5. ลูกบิด กลอนประตู ที่จับประตู ร้อยละ 75.57

6. สวิตซ์ไฟ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน เช่น พัดลม รีโมทแอร์ เป็นต้น ร้อยละ 67.18

7. ที่กดน้ำดื่ม ก๊อกน้ำใช้ ร้อยละ 60.51

8. รถโดยสารประจำทาง รถรับส่งนักเรียน ร้อยละ 58.13

9. อุปกรณ์กีฬาที่เล่นหลายคน เช่น ลูกบาสเกตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล ลูกเปตอง ร้อยละ 57.86

10. เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นของโรงเรียน ร้อยละ 37.68 

 

ดังนั้น เพื่อสร้างพฤติกรรมสุขบัญญัติให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดโรคโควิด 19 ที่ยังคง       มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงการเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติในชีวิตประจำวัน เช่น การเปิดเทอมของกลุ่ม              วัยเรียน นั้น โรงเรียนจึงต้องเคร่งครัดกับมาตรการ 6 หลัก 6 เสริม 7 เข้ม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสถานศึกษาที่มีการเปิดการเรียนภายในโรงเรียน หรือ on-site จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่นการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าเรียนโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่าง หรือ แอลกอฮอล์เจลไว้สำหรับล้างมือภายในโรงเรียน เป็นต้น

 

D-M-H-T-T-A คือ เว้นระยะห่าง-สวมหน้ากากทุกครั้ง-ล้างมือบ่อยๆ-ตรวจวัดอุณหภูมิ-ตรวจเร็วควบคุมไว-ไปไหนสแกนไทยชนะ

 

แหล่งข้อมูล : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

     

วันที่​28   พฤษภาคม 2565จากหน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดดู 4121 view
วันที่ประกาศข่าว : 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:16 น.