บทความสุขภาพ

พิมพ์

ผลสำรวจ!!! คนไทย ร้อยละ 35.7 ไม่ตรวจ ATK แม้เสี่ยงติดโควิด 19


จากผลการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  1 – 12 ระหว่างวันที่ 5 – 31 มีนาคม 2565  มีผู้ตอบสำรวจ จำนวนทั้งสิ้น 113,847 คน อายุเฉลี่ยระหว่าง  25 - 26 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผลสำรวจ พบว่า ร้อยละ 35.7 ของประชาชนคนไทยทั่วประเทศมีพฤติกรรม ไม่ตรวจหาโรคโควิด 19 ด้วยชุดตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ด้วยตนเอง (ATK) หรือไปรับการตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้านเมื่อสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น มีการสัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือ มีอาการ สอดคล้องกับประเด็นการสำรวจความตระหนักรู้ต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ของประชาชนเช่นกันที่พบว่า ร้อยละ 30.5  ประชาชนคนไทยมีความรู้สึกกลัวต่อการใช้ ATK ตรวจหาเชื้อโควิด 19 และ ไม่พร้อมที่จะตรวจ ATK แม้รู้ตัวว่ามีความเสี่ยง ร้อยละ 2.3

 

ทั้งนี้ในความเป็นจริงแล้ว หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง โดยสังเกตอาการ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ   ตาแดง ผื่นขึ้น ถ่ายเหลว และแสบคอ ฯลฯ หรือแม้ว่าจะไม่มีอาการดังกล่าว แต่เป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด 19  แบบใกล้ชิด โดยอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน เรียนหนังสือหรือทำงานด้วยกัน คุยกันโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยนานเกิน  5 นาที หรือเดินทางไปเที่ยวด้วยกัน รับประทานอาหารร่วมกัน และไม่ตรวจ ATK เพื่อหาเชื้อดังกล่าวย่อมส่งผลเสียต่อตนเองซึ่งอาจทำให้มีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ รวมทั้งยังเป็นพาหะแพร่กระจายโรค ไปยังครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยที่อยู่ใน 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการรับเชื้อได้ง่ายจากความเสี่ยงของคนในครอบครัวที่ไม่รับผิดชอบตนเองด้วยการตรวจ ATK ก็จะทำให้คนในครอบครัวเสียชีวิตได้เช่นกัน    

 

ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาทในการแพร่กระจายโรคโควิด 19 ไปยังครอบครัว หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ควรตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ด้วยตนเอง โดยเลือกซื้อชุด ตรวจ ATK ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และปฏิบัติตามคู่มือคำแนะนำการใช้งานให้ถูกต้องตามฉลาก   เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการตรวจ หรือไปรับบริการตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อร่วมกันตระหนักในการรับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม และเพื่อความปลอดภัยของตนเอง

 

UP D-M-H-T-T คือ เว้นระยะห่าง-สวมหน้ากากทุกครั้ง-ล้างมือบ่อยๆ-ตรวจเร็วควบคุมไว-ไปไหนสแกนไทยชนะ

 

แหล่งข้อมูล  : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

        สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

วันที่          :     5    เมษายน  2565จากหน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดดู 2709 view
วันที่ประกาศข่าว : 5 เมษายน 2565 เวลา 14:40 น.