บทความสุขภาพ

พิมพ์

ผลสำรวจ!! ประชาชนร้อยละ 42.3 กังวลกับโควิด 19 ในเทศกาลตรุษจีน ย้ำมาตรการป้องกันตนเองสูงสุด (Universal Prevention)


จากผลการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคโควิด 19 ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ภาพรวมประเทศ ดำเนินการระหว่างวันที่ 14 –26 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่เครื่องมือจากเครือข่ายเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และทางเพจเฟซบุ๊กกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพมีผู้ตอบสำรวจ จำนวน 1,289คน อายุเฉลี่ยระหว่าง 22 - 23 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผลสำรวจ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 42.3 มีความกังวลมากกับการระบาดของโรคโควิด 19ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน จากพฤติกรรมเสี่ยงติดโควิด 19 ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ต้องมีการพบญาติพี่น้องในการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีจีน

 

อย่างไรก็ตามจากผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่า ขณะเดียวกันประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองในมาตรการดูแลตนเองขั้นสูงสุด (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด ตามลำดับดังนี้

1. จะล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารหรือสัมผัสใบหน้า ตา หู จมูก ร้อยละ 95.2 

2. จะสแกนอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศาลเจ้า ร้อยละ 92.5

3. จะสวมหน้ากากอนามัยทับด้วยหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หรืออยู่กับคนมากกว่า 2 คนขึ้นไป

   ร้อยละ 86.9 

4. จะสแกนไทยชนะหรือลงทะเบียนก่อนเข้าสถานที่ต่าง ๆ ร้อยละ 75.8

5. จะตรวจ ATK หากมีการพบปะสังสรรค์กับญาติ ร้อยละ 70.5

 

ดังนั้น เพื่อป้องกันการติดโควิด 19 ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเทศกาลหรือสถานการณ์ปกติก็ตาม หากประชาชนไม่ประมาท เข้มงวดกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ   สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ข้างนอกและที่บ้าน และตรวจคัดกรองด้วย ATK ทุก 7 วัน หากใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้มีความเสี่ยงติดโควิด 19 ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อก็จะสามารถช่วยให้การแพร่กระจายของโรคโควิด 19 ลดลง และที่สำคัญช่วยลดความเสี่ยงการนำโรคโควิด 19ไปติดกับคนในครอบครัว

 

D-M-H-T-T คือ เว้นระยะห่าง-สวมหน้ากากทุกครั้ง-ล้างมือบ่อยๆ-ตรวจเร็วควบคุมไว-ไปไหนสแกนไทยชนะ

 

แหล่งข้อมูล : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข      

 

วันที่​     :   30 มกราคม 2565


จากหน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดดู 1701 view
วันที่ประกาศข่าว : 30 มกราคม 2565 เวลา 12:52 น.