บทความสุขภาพ

พิมพ์

ย้ำเตือน!!! ผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะทุกประเภท ใส่ใจมาตรการ COVID Free Setting ลดเสี่ยงติดโควิด 19


จากผลการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ดำเนินการเฝ้าระวังการรับรู้มาตรการภาครัฐ มาตรการสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) กรณีขนส่งสาธารณะ ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 – 10 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่เครื่องมือจากเครือข่ายเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพระดับพื้นที่ ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพมีผู้ตอบสำรวจ จำนวน 400 คน อายุเฉลี่ยระหว่าง 46 - 47 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผลสำรวจ พบว่า   มี 3 ประเด็นหลักที่ประชาชนผู้ตอบแบบเฝ้าระวัง ยังมีการรับรู้ไม่ถูกต้อง ในมาตรการกรณีการใช้บริการขนส่งสาธารณะ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 ได้ ดังนั้นจึงขอย้ำผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะทุกประเภทศึกษาและรับรู้ถึงมาตรการ COVID Free Setting ที่ถูกต้อง ดังนี้

  1. ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะต้องได้รับการตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้น ATK ทุก 7 วัน
  2. รถโดยสารระยะไกลควรแวะพักระหว่างทางทุก 2-3 ชั่วโมง เพื่อระบายอากาศ
  3. ขนส่งสาธารณะต้องงดให้บริการอาหาร และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

ดังนั้น เพื่อป้องกันการติดโควิด 19 และการแพร่ระบาดเชื้อโควิด ผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะทุกประเภท จึงต้องใส่ใจในมาตรการสำหรับองค์กร COVID Free Setting ดังกรณีขนส่งสาธารณะดังกล่าว หน่วยงานที่ให้บริการขนส่งสาธารณะทุกรประเภทต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัย ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถปรับอากาศ หากใช้เวลาเกิน 4 ชั่วโมง ขอความร่วมมือประชาชนตรวจ ATK ก่อนเดินทาง และ มีการพักรถเพื่อระบายอากาศ ประอบกับควรเลือกใช้บริการรถสาธารณะที่มีมาตรฐานและมีมาตรการป้องกันโควิด 19 รวมทั้งผู้เดินทางเองควรปฏิบัติตามหลักพฤติกรรมการป้องกันตนเองขั้นสูงสุด (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ การเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ข้างนอก และตรวจคัดกรองด้วย ATK ทุก 7 วัน หากใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้มีความเสี่ยงติดโควิด 19

 

D-M-H-T-T คือ เว้นระยะห่าง-สวมหน้ากากทุกครั้ง-ล้างมือบ่อยๆ-ตรวจเร็วควบคุมไว-ไปไหนสแกนไทยชนะ

 

แหล่งข้อมูล  : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข     

                   กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

วันที่          :    19  มกราคม  2565จากหน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดดู 1581 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 มกราคม 2565 เวลา 10:41 น.