บทความสุขภาพ

พิมพ์

รับมือภัยแล้ง


 

การรับมือภัยแล้ง

- ลักษณะภัย
สภาวะ ความแห้งแล้งผิดปกติของอากาศเป็นเหตุให้ความชื้นในอากาศ และในดินน้อยลง มีผลต่อปริมาณน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรขาดแคลน มีโอกาสเกิดไฟป่า

- ข้อควรจำ
น้ำสะอาดเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต น้ำเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผลผลิตทางการเกษตร

 


- ข้อควรปฏิบัติ
· เตรียมกักเก็บน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคให้เพียงพออย่ารีรอมิฉะนั้นจะไม่มีน้ำให้กักเก็บ
· ขุดลอกคู คลอง และบ่อน้ำบาดาล เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำ
· วางแผนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดห้วงภัยแล้ง
· การใช้น้ำเพื่อการเกษตร ควรใช้ในช่วงเช้า และเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยน้ำ
· การใช้น้ำจากฝักบัวเพื่อชำระร่างกายจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบ
· กำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบที่พัก เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า และการลุกลาม
· เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอน้ำบริโภค และการดับไฟป่า

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอบคุณข้อมูลจาก : วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น
อ้างอิงข้อมูลจาก Link https://webcontest.cs.kku.ac.th/2554/5440/page8.php


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร สำนักสารนิเทศ เปิดดู 453 view
วันที่ประกาศข่าว : 6 มกราคม 2563 เวลา 14:22 น.