ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

“หมอชลน่าน” เผย อ.ก.พ. สป.สธ. เห็นชอบหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน 13 สาขา ลาศึกษาต่อโดยไม่ถือเป็นวันลาและได้รับการเลื่อนเงินเดือน


             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย ที่ประชุม อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีมติเห็นชอบให้การลาศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน 13 สาขา โดยให้ถือเสมือนว่าเป็นการไปปฏิบัติราชการ และอาจนำผลการศึกษามาเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนได้

               วันนี้ (27 ธันวาคม 2566) นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง ความคืบหน้าการดำเนินนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องการสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ว่า ที่ประชุม อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ทั้ง 13 สาขา ได้แก่ เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, อาชีวเวชศาสตร์, ศัลยศาสตร์, วิสัญญีวิทยา, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, กุมารเวชศาสตร์, อายุรศาสตร์, ออร์โธปิดิกส์, อายุรศาสตร์โรคไต, อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ และอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ให้ลาศึกษาต่อในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ถือว่าเป็นการไปปฏิบัติราชการ และยังได้รับสิทธิการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

             นายแพทย์ชลน่านกล่าวต่อว่า หลังจากนี้ ได้มอบหมายให้ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหนังสือแจ้งเวียนรายละเอียดหลักสูตร และชี้แจงแนวทางการดำเนินการให้ทุกจังหวัดรับทราบ รวมถึงจะได้รวบรวมรายชื่อแพทย์ที่จะลาศึกษาต่อ เพื่อนำผลการศึกษามาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และประเมินผลการดำเนินการต่อ สำหรับหลักสูตรที่มีแพทย์ไปฝึกต่างกรมที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาในลำดับถัดไป

 ********************************************* 27 ธันวาคม 2566

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 11292 view
วันที่ประกาศข่าว : 27 ธันวาคม 2566 เวลา 13:38 น.