ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ.เดินหน้า Quick Win มะเร็งครบวงจร สร้างทีม Cancer Warriors ทั่วประเทศ เป็นเครือข่ายดูแลประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็ง


สธ.เดินหน้า Quick Win มะเร็งครบวงจร สร้างทีม Cancer Warriors ทั่วประเทศ เป็นเครือข่ายดูแลประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็ง 

                กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมหลักสูตร Cancer Warriors รุ่นที่ 1 รองรับนโยบายมะเร็งครบวงจร ภายใต้แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง และแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ สร้างทีมต่อสู้โรคมะเร็งเป็นเครือข่ายการทำงานดูแลประชาชนให้มีความรอบรู้และมีพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งที่ถูกต้อง ช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดโรคและการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งอย่างเป็นรูปธรรม

                     วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2566) ที่ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร Cancer Warriors ตอบสนองนโยบายมะเร็งครบวงจร ในทิศทางบทบาทกรมการแพทย์ รุ่นที่ 1 โดยมี แพทย์หญิงนวลสกุล บำรุงพงษ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข    นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกรมการแพทย์ ประธาน Service plan สาขาโรคมะเร็ง ระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด Cancer Warriors ระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด ผู้ประสานงานด้านโรคมะเร็ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

                     นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า โรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ที่สำคัญคือ สูญเสียทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดให้ “มะเร็งครบวงจร” เป็น 1 ในนโยบายการดำเนินงาน ปี 2567 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการส่งเสริมป้องกัน คัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษา ดูแลฟื้นฟูกายใจ อย่างเป็นระบบ โดยมี Quick Win ที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ การสร้างทีมต่อสู้โรคมะเร็ง (Cancer Warriors) ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับกระทรวง ระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด เพื่อเป็นเครือข่ายการทำงานด้านโรคมะเร็งให้เกิดการดูแล      แบบครบวงจร โดยจัดตั้งเป็นทีมเชิงรุกเกี่ยวกับมะเร็งสำคัญ 5 ชนิด คือ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก

                 นายแพทย์ชลน่านกล่าวต่อว่า โดยในวันนี้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดอบรม “หลักสูตร Cancer Warriors” ให้กับแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ การเตรียมความพร้อมในการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) สาขาโรคมะเร็ง ในการจัดการด้านโรคมะเร็งที่ครบวงจร สอดคล้องกับแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งจะช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดโรคและการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายทีม Cancer Warriors ทุกระดับในการร่วมมือกันดูแลประชาชนให้มีความรอบรู้และมีพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งที่ถูกต้อง

                     สำหรับการอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ นโยบายมะเร็งครบวงจร ภายใต้กรอบ National Caner Control Programmer, สถานการณ์มะเร็งในประเทศไทย, แผนการขับเคลื่อนโรคมะเร็ง และแบ่งกลุ่ม Workshop ขับเคลื่อนแผนงาน Cancer Warriors จากทั้ง 12 เขตสุขภาพ

******************************* 16 พฤศจิกายน 2566

อัลบั้มภาพ


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 594 view
วันที่ประกาศข่าว : 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:59 น.