ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

องคมนตรี เปิดประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 25 ภายใต้แนวคิด “คนบันดาลงาน ยุพราชบันดาลใจ ยุพราชก้าวไกลด้วยนวัตกรรม”


            องคมนตรี เปิดการประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “คนบันดาลงาน ยุพราชบันดาลใจ ยุพราชก้าวไกลด้วยนวัตกรรม” ประยุกต์ใช้หลักการโรงพยาบาลคุณธรรม ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่การเป็น “โรงพยาบาลคุณธรรม ก้าวล้ำด้วยคุณภาพและนวัตกรรม” ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์หลัก ชุมชนสุขภาวะ ผู้รับบริการมีความสุข บุคลากรมีความสุข และองค์กรมีความสุข พร้อมร่วมขับเคลื่อน Quick Win กระทรวงสาธารณสุข ในการเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบ

          วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2566) ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่นและผลงานโรงพยาบาลดีเด่นของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง โดยมี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ กว่า 600 คน เข้าร่วมงาน

          นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริฯ โครงการเฉลิมพระเกียรติและที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 ได้กำหนดเป็นหนึ่งในนโยบายการดำเนินงาน โดยมี Quick Win ที่ต้องเร่งรัดให้เห็นผลเป็นรูปธรรมใน 100 วัน คือ การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ให้เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบ ซึ่งตลอด 4 ทศวรรษที่ผ่านมา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งได้ยึดมั่นในพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท พัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขถิ่นทุรกันดารห่างไกล ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้านการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเสมอหน้ากัน โดยก้าวต่อไปในทศวรรษที่ 5 นอกจากการเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งยังจะเป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข โดยนำแนวคิดโรงพยาบาลคุณธรรมมาปรับใช้ให้เป็น “โรงพยาบาลคุณธรรม ก้าวล้ำด้วยคุณภาพและนวัตกรรม”

           นายแพทย์โอภาสกล่าวว่า การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษที่ 5 (พ.ศ.2560-2569) จะดำเนินการอย่างเป็นระบบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 Happiness ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ชุมชนสุขภาวะ (Community Happiness) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผู้รับบริการมีความสุข (Patient Happiness) ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรมีความสุข (Personnel Happiness) และยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรมีความสุข (Hospital Happiness) โดยมีจุดยืนของการเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ห่างไกลได้มาตรฐานตามแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และคงไว้ซึ่งค่านิยม คือ จงรักภักดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำ สร้างความสุข โดยมีโครงการเด่น 10 โครงการ คือ 1.โครงการสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน 2.โครงการยกระดับศักยภาพ รพร. 3.โครงการน้อมนำพระราชปณิธานสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 4.โครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 5.โครงการยุพราชบันดาลใจ 6.โครงการครอบครัวยุพราช 7.โครงการ Green and Clean & Health care healing Environment design 8.โครงการอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะเฉลิมพระเกียรติ 9.โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม และ 10.CPH 4.0 (SMART Hospital)

         สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 350 เตียง สามารถให้บริการทางการแพทย์ที่ซับซ้อน ด้วยเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยเทียบเท่ากับโรงพยาบาลจังหวัด เช่น การผ่าตัดรักษาผ่านกล้องแบบบาดเจ็บน้อยในโรคมะเร็งลำไส้ การให้ยาเคมีบำบัดรักษาโรคมะเร็ง การฟอกไตด้วยเครื่องบำบัดทดแทนไต การดูแลผู้ป่วยวิกฤติ เป็นต้น และยังนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อาทิ ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ระบบการนัดหมายล่วงหน้า (Smart Queue Online) เป็นต้น

********************************************** 3 พฤศจิกายน 2566


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 768 view
วันที่ประกาศข่าว : 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:51 น.