ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ. เสริมศักยภาพวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ส่งต่อบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน


                 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายเทคนิคการแพทย์ จัดการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 "SMART Medical Laboratory for ALL" มุ่งเน้นพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ให้มีความรู้ ความชำนาญในการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการติดตามเทคโนโลยีเพื่อการตรวจวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพในภาพรวมที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสร้างเสริมระบบสุขภาพของไทยให้มีความมั่นคง ยั่งยืน

                วันนี้ (17 สิงหาคม 2566) นายแพทย์โอภาส การณ์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้ นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ระดับ 11) และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 "SMART Medical Laboratory for ALL" ณ โรงแรมเวลาดี อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ นักเทคนิคการแพทย์ต้นแบบแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ปี 2566 และรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "บทบาทงานเทคนิคการแพทย์ต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขทุกระดับ" โดยมี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ทั้งในกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมการประชุมและรับฟังการบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบนโยบาย ความรู้ด้านวิชาการ และแนวทางการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์อย่างถูกต้อง รวมถึงเพิ่มพูนความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ที่มีความทันสมัย สามารถนำมาใช้เพื่อการพัฒนางาน และเพิ่มศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ อีกทั้งยังเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีในสมาชิกผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์

                นายแพทย์รุ่งเรือง กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งานด้านเทคนิคการแพทย์เป็นงานหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย และการป้องกันควบคุมโรค ซึ่งปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการก็สามารถทราบได้รวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้ นโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญต่อความก้าวหน้าของบุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บุคลากรทางการแพทย์ด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์ มีการพัฒนาผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเป็นประตูนำไปสู่ความก้าวหน้าของตำแหน่งในสายงานวิชาชีพ ซึ่งสิ่งสำคัญที่บุคลากรทางการแพทย์ควรยึดเป็นหลักตลอดการทำงาน ได้แก่ "คิดเป็น ค้นหาคำตอบเป็น ทำเป็น" คือ ควรทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน ทำงานเพื่อประโยชน์ประชาชน คิดถึงส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ทำงานด้วยความเสียสละ มองประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง และพิจารณาลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในการทำงานต้องทำร่วมกับหน่วยงานอื่น จึงได้เสนอให้มีการจัดหลักสูตรเฉพาะด้านอื่นๆ เช่น ด้านบริหารสาธารณสุข ระบาดวิทยา เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านอื่นควบคู่ไปด้วย

               จากสถานการณ์ปัจจุบัน การให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ งานเทคนิคการแพทย์ เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยโรค ติดตามผลการรักษา และค้นหาข้อมูลความผิดปกติเพื่อการพยากรณ์การเกิดโรคในอนาคต ดังนั้น นักเทคนิคการแพทย์จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ และต้องติดตามเทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพทันสมัยควบคู่ไปด้วย เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประชาชนและพัฒนาระบบสุขภาพให้มีความมั่นคง ยั่งยืนต่อไป นายแพทย์รุ่งเรืองกล่าวในตอนท้าย

       ************************************************ 17 สิงหาคม 2566

อัลบั้มภาพเสริมศักยภาพวิชาชีพเทคนิคการแพทย์


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 15986 view
วันที่ประกาศข่าว : 17 สิงหาคม 2566 เวลา 15:07 น.