ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข


          พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564 โดยปีนี้ สภาสถาบันฯ มีมติทูลถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระสังฆราชฯ

          วันนี้ (7 มิถุนายน 2566) ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564 โดยมี ศ.วิจารณ์ พานิช นายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสภาสถาบันพระบรมราชชนก ศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วย ผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณาจารย์ และนักศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมต้อนรับ

          โดยปีนี้ สภาสถาบันพระบรมราชชนก มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทูลถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และมอบปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี

          ในการนี้ ประธานองคมนตรี ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ของคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ จากวิทยาลัยต่างๆ ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 39 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2561 - 2564 รวม 2,901 ราย แบ่งเป็นภาคเช้า 2,039 ราย และภาคบ่าย 862 ราย และให้โอวาทความว่า “งานด้านการพยาบาลและการสาธารณสุข ถือเป็นหัวใจสำคัญของบริการขั้นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน การที่บัณฑิตจะก้าวเข้าสู่การเป็นบุคลากรที่ดีของวิชาชีพด้านสุขภาพ พึงประกอบด้วยคุณสมบัติ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาความรู้  ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และด้านคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติตนให้มีความพร้อมดังกล่าวจะทำให้บัณฑิตประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน เกิดความภาคภูมิใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรักสามัคคีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อการสร้างเครือข่ายพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางาน เพื่อให้เจริญก้าวหน้าต่อไป”

************************************************* 7 มิถุนายน 2566

********************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1455 view
วันที่ประกาศข่าว : 7 มิถุนายน 2566 เวลา 19:38 น.