ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี ผ่าตัดวันเดียวกลับ ประชาชนพอใจ 98%


          โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี จัดบริการผ่าตัดวันเดียวกลับ ให้พักฟื้นที่บ้าน ช่วยผู้ป่วยสภาพจิตใจดีขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่าย ประชาชนพอใจถึง 98% ขยายผลไปโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ครอบคลุมแล้วทุกจังหวัด

          พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน ปลอดภัยและได้มาตรฐานซึ่งการพัฒนาศักยภาพการผ่าตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery :ODS) เป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาโดยโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุขที่พัฒนาศูนย์ผ่าตัดวันเดียวกลับ ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งข้อมูลล่าสุดในปี 2565 เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีผลการให้บริการมากที่สุด ผู้รับบริการพึงพอใจถึง 98% ทั้งนี้ การผ่าตัดวันเดียวกลับถือเป็นหัตถการที่มีความปลอดภัยสูง โดยก่อนเข้ารับการผ่าตัด ผู้ป่วยจะต้องผ่านการประเมินความพร้อมจากวิสัญญีแพทย์ของคลินิกประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด และหลังจากผ่าตัดเสร็จไม่เกิน 24 ชั่วโมง เมื่อแพทย์ประเมินอาการว่าปลอดภัยแล้ว จะสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้

          พญ.อัจฉรา กล่าวต่อว่า การผ่าตัดวันเดียวกลับนอกจากเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในการลดระยะเวลาอยู่โรงพยาบาล ลดภาระค่าใช้จ่ายของญาติที่ต้องเดินทางมาดูแล และลดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น ยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์มีเวลาในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น ลดความแออัดในโรงพยาบาล ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาประชาชนโดยรวม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นตามมา (Better Service Better Outcome) ซึ่งปัจจุบันการผ่าตัดวันเดียวกลับได้ขยายผลในระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป รวมถึงโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ครอบคลุมแล้วทุกจังหวัด

          นายแพทย์วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์ ศัลยแพทย์ผู้บุกเบิกศูนย์ผ่าตัดวันเดียวกลับ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กล่าวว่า โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ได้ปรับวิกฤติจากสถานการณ์โควิด 19 เป็นโอกาสในการพัฒนาระบบบริการผ่าตัดวันเดียวกลับ จากเดิมต้องเดินทางมาโรงพยาบาล 3 วัน เพื่อตรวจรักษา รับการผ่าตัด และติดตามอาการ เหลือเพียง 1 วัน (One Day One Visit One Stop Service) คือวันผ่าตัด โดยผู้ป่วยจะได้รับการประเมินอาการจากโรงพยาบาลชุมชนตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ ผ่านระบบ Tele Health กับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา หากจำเป็นต้องเจาะเลือดสามารถดำเนินการได้ที่โรงพยาบาลชุมชนทันที ส่วนการพักฟื้นหลังผ่าตัดที่บ้าน ได้จัดทีมดูแลจากโรงพยาบาลชุมชน หรือผ่านระบบออนไลน์ โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและพยาบาล ติดตามอาการในช่วง 3 วันแรกทุกวัน ซึ่งการพักฟื้นที่บ้านเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้สภาพจิตใจของผู้ป่วยดีขึ้น

 ******************************************** 17 พฤษภาคม 2566

********************************************

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1181 view
วันที่ประกาศข่าว : 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:02 น.