ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ. จัดประชุมฯ รางวัลศรีสังวาลย์ เพิ่มคุณค่างานการพยาบาลเพื่อองค์กรสมรรถนะสูง


         ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ รางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่า พยาบาลไทย” ครั้งที่ 6 เชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เน้นประเด็นหลัก ยกระดับคุณภาพ เพิ่มคุณค่างานการพยาบาลเพื่อองค์กรสมรรถนะสูง ด้วยแนวทาง 4T ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย

         วันนี้ (10 พฤษภาคม 2566) ที่โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ รางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่า พยาบาลไทย ครั้งที่ 6 : ยกระดับคุณภาพ เพิ่มคุณค่างานการพยาบาลเพื่อองค์กรสมรรถนะสูง” พร้อมปาฐกถาพิเศษ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2564 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ. ดร.ประคิณ สุจฉายา สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย, ดร.หรรษา เทียนทอง สาขาการพยาบาลในสถานบริการ และ นางเสาวณีย์ อุ่ยตระกูล สาขาการพยาบาลในชุมชน โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์  พยาบาลจากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกว่า 350 คน

          นพ.โอภาส กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรพยาบาล ซึ่งเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศ จึงได้ริเริ่มจัดตั้งรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ ตั้งแต่ ปี 2552 พร้อมทั้งขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธย “ศรีสังวาลย์” เป็นชื่อรางวัล และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญอักษรย่อ พระนามาภิไธย “ส.ว.” ประดิษฐานบนโล่รางวัล ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2556 เพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล พร้อมกันนี้ ได้สนับสนุนให้มีการจัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้พยาบาลจากทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปพัฒนาต่อยอด ช่วยยกระดับคุณภาพบริการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น

           ด้าน นางสาวสมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ รางวัลศรีสังวาลย์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมถึงสนับสนุนนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข โดยการประชุมปีนี้เน้นประเด็นหลักเรื่อง “ยกระดับคุณภาพ เพิ่มคุณค่างานการพยาบาลเพื่อองค์กรสมรรถนะสูง ด้วยแนวทาง 4T” ได้แก่ Trust การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประชาชน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย Teamwork & Talent การทำงานเป็นทีมและสนับสนุนคนเก่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงการทำงานที่ดี Technology การใช้เทคโนโลยี ให้เกิดประสิทธิภาพและบริการที่มีคุณค่า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การสื่อสารภายในองค์กรรวดเร็วแม่นยำ และ Targets การทำงานแบบมุ่งเป้าหมาย และมีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งจะทำให้องค์กรมีแนวทางในการปฏิบัติไปสู่ทิศทางที่ต้องการ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย โดยมีการนำเสนอผลงานวิชาการพยาบาล 3 ประเภท ได้แก่ การบริหารทางการพยาบาล การบริการพยาบาลในโรงพยาบาล และการบริการพยาบาลในชุมชน/ปฐมภูมิ รวม 60 เรื่อง

****************************** 10 พฤษภาคม 2566

อัลบั้มภาพ


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1946 view
วันที่ประกาศข่าว : 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:47 น.