ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

องคมนตรี ติดตามการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


      องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานสำคัญของโรงพยาบาล พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วย และให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

         วันนี้ (17 มีนาคม 2566) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล มอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วย และให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

         นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ เป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมนำพระราชดำรัสสู่การปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายที่ดูแลประชาชนครอบคลุม 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเวียงสระ อำเภอบ้านนาสารอำเภอบ้านนาเดิม อำเภอพระแสง และอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันมีศักยภาพในการให้บริการด้านการแพทย์เฉพาะทาง อาทิ การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยระบบ Stroke fast track ระบบ EMSระบบการส่งต่อ และระบบการขอคำปรึกษา (Consult case) กับแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมระบบประสาทของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ และมีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan 128 Slice) ช่วยเพิ่มศักยภาพการวินิจฉัย รวมถึงมีหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) จำนวน 4 เตียง รองรับผู้ป่วยที่ได้รับยา rt-PA โดยมีแพทย์และทีมสหวิชาชีพให้การดูแล กรณีผู้ป่วยต้องได้รับการผ่าตัดลากลิ่มเลือดผ่านสายสวน (Thrombectomy) จะมีระบบส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหรือโรงพยาบาลตรัง ทำให้ผู้ป่วยในเขตอำเภอเวียงสระและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับการรักษาที่รวดเร็วและปลอดภัย

         นายแพทย์โสภณ กล่าวต่อว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ได้พัฒนาตามนโยบาย Smart Hospital ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบบริการ อาทิ ระบบเวชระเบียนผู้ป่วยในแบบไร้เอกสาร (IPD Paperless) เริ่มในหอผู้ป่วยใน 2 แห่ง และในปี 2566 ขยายผลอีก 2 หอผู้ป่วยที่เหลือ ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2566 นี้ สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลา เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเวียงสระ จัดโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง (Colonoscopy) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ประชาชนอำเภอเวียงสระเข้าถึงบริการคัดกรองมะเร็งลำไส้อย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีประชาชนได้รับการคัดกรอง 467 ราย ในจำนวนนี้ ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม 153 ราย และอีก 3 ราย ส่งเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

         นอกจากนี้ เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิทุกสถานบริการในอำเภอเวียงสระ จะมีบริการตรวจรักษาในชุมชน โดยแพทย์และทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ (พาหมอไปหาคนไข้) กลุ่มเป้าหมายหลัก 5 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ผู้ป่วยระยะท้าย ผู้ป่วยกลุ่มหลอดเลือดสมองและผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง ทำให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน โดยในปี 2565
มีการเยี่ยมดูแลต่อเนื่องที่บ้านโดยทีมสหวิชาชีพ 70,297 ราย เฉลี่ยวันละ 64 ราย

********************************** 17 มีนาคม 2566

อัลบั้มภาพ


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 977 view
วันที่ประกาศข่าว : 17 มีนาคม 2566 เวลา 17:46 น.