ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ. จับมือ กรมพินิจฯ และ สปสช. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ดูแลสุขภาพกายใจเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ


              กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ทั่วประเทศ รวม 98 แห่ง กว่า 12,000 คน ให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจระหว่างถูกควบคุม

                วันนี้ (17 มีนาคม 2566) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ นพ.จักรกริช โง้วศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ สปสช.

            นพ.ณรงค์ กล่าวว่า ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ทั้ง 3 หน่วยงานจะร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลสุขภาพและเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ตามหลักสิทธิมนุษยชน ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนปัญหาสุขภาพจิต ปัญหายาเสพติดและโรคทางจิตเวช

               พ.ต.ท.วรรณพงษ์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน รวม 98 แห่ง   ทั่วประเทศ มีเด็กและเยาวชนในการดูแลจำนวน 12,192 คน โดยมีกรอบความร่วมมือ ได้แก่ (1) สนับสนุนและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลง และมีหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตามความเหมาะสม (2) สนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของแต่ละฝ่าย เช่น การสนับสนุนทางวิชาการ องค์ความรู้ และบุคลากร และ (3) ร่วมกันกำหนดแนวทาง รายละเอียดการดำเนินงาน รวมถึงการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน

                 ด้าน นพ.จักรกริช กล่าวว่า สปสช. จะจัดให้มีระบบการลงทะเบียนเพื่อเลือกหน่วยบริการประจำให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ เพื่อให้เข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งบริหารการจัดสรรและจ่ายชดเชยค่าบริการในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้แก่หน่วยบริการ หรือหน่วยงาน หรือองค์กรที่มีสิทธิรับค่าใช้จ่ายกองทุนฯ ตลอดจนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกรมพินิจฯ ในการจัดทำข้อมูลสิทธิการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของเด็กและเยาวชน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและร่วมกันพัฒนาระบบประกันสุขภาพของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ ให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มที่ไร้สิทธิหรือไม่สามารถตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพได้ เพื่อให้ได้รับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

มีนาคม4/1************************* 17 มีนาคม 2566

 

อัลบั้มภาพ


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1038 view
วันที่ประกาศข่าว : 17 มีนาคม 2566 เวลา 11:12 น.