ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

“สาธิต” หนุนจัดกิจกรรม “WORLD ORAL HEALTH DAY 2023” เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของคนไทย


          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการจัดกิจกรรม WORLD ORAL HEALTH DAY 2023 โดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อสร้างความตระหนักการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับประชาชน พร้อมรณรงค์ให้ “ทุกวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสุขภาพช่องปากโลก”

               วันนี้ (13 มีนาคม 2566) ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว กทม. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมการแถลงข่าวจัดกิจกรรม WORLD ORAL HEALTH DAY 2023 ของประเทศไทย โดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายกว่า 20 หน่วยงาน เพื่อสร้างความตระหนักการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับประชาชน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ว่า สุขภาพอนามัยในช่องปากมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพโดยรวมของประชาชนและเป็นพื้นฐานสําคัญในการดูแลสุขอนามัยเบื้องต้น ทั้งนี้ โรคและปัญหาสุขภาพในช่องปากเกิดขึ้นได้ในทุกกลุ่มวัย แม้ว่าจะสามารถป้องกันได้แต่ก็ยังพบว่ามีผู้ป่วยโรคในช่องปากและสภาวะอื่นๆ ที่เป็นปัญหา ซึ่งนอกจากสร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยจนส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจโดยรวมด้วย

          ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 ณ สํานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ได้บรรจุให้ “สุขภาพช่องปาก” อยู่ในปฏิญญาทางการเมืองว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสหประชาชาติ โดยทุกประเทศต้องยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพช่องปาก และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษา เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพในช่องปากให้กับประชากรโลกได้อย่างยั่งยืน สําหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าว โดยมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบริการทางทันตกรรม ทั้งการสร้างเสริมและป้องกันโรค รวมถึงการสร้างความเสมอภาคในการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพช่องปากอย่างเท่าเทียม พร้อมส่งเสริม
ให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีตลอดชีวิต

          กิจกรรม WORLD ORAL HEALTH DAY 2023 ประเทศไทยได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยองค์กรวิชาชีพทันตกรรม องค์กรสุขภาพภาครัฐ และภาคีเครือข่าย จะร่วมกิจกรรมรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 20 มีนาคมนี้ และให้ “ทุกวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสุขภาพช่องปากโลก” โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การรณรงค์ผ่านโซเชียลมีเดีย, การจัดบริการทันตกรรมฟรี, การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้, การจัดโปรโมชั่นลดราคาผลิตภัณฑ์สุขภาพช่องปาก เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามบริบทของแต่ละพื้นที่และจะมีการส่งรายงานภาพรวมกิจกรรมของประเทศไทยไปแข่งขันในระดับโลกด้วย  

          “นับเป็นการเริ่มต้นที่ดี ที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนและปลุกกระแสเรื่องสุขภาพช่องปากให้เป็นวาระระดับโลก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขพร้อมให้หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมรณรงค์และจัดบริการทันตกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมสื่อสารสร้างการรับรู้ถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยในช่องปากของตนเอง เพื่อสุขภาพโดยรวมที่ดี” ดร.สาธิตกล่าว

************************************************ 13 มีนาคม 2566

 

***************************************

 

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 537 view
วันที่ประกาศข่าว : 13 มีนาคม 2566 เวลา 15:26 น.