ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ. เปิดรับสมัคร “นักการสาธารณสุขดีเด่น” เข้ารับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ปี 66


          กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครบุคลากรและผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านการสาธารณสุข เพื่อคัดเลือกเป็น นักการสาธารณสุขดีเด่น เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน “รางวัลชัยนาทนเรนทร” ประจำปี 2566 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

          นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิระดับ 11) และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และมหาวิทยาลัยนเรศวร กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรและผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านการสาธารณสุข มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกเป็นนักการสาธารณสุขดีเด่น “รางวัลชัยนาทนเรนทร” ประจำปี 2566 แบ่งเป็น 5 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทบริหาร ประเภทบริการ ประเภทวิชาการ ประเภทผู้นำชุมชน และประเภทประชาชน โดยจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มกลัดนักการสาธารณสุขดีเด่น และจะได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข www.moph.go.th หรือสแกน QR code ในสื่อประชาสัมพันธ์ที่ปรากฏหน้าเว็บไซต์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

          สำหรับรางวัลชัยนาทนเรนทร ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อุทิศตนในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน รวมทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ผู้ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย โดยเกณฑ์การคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น จะพิจารณาจากบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข หรือสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน มีประวัติการทำงานสาธารณสุขอย่างทุ่มเทและเสียสละเป็นเวลาต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5 ปี และการทำงานนั้นส่งผลต่อการพัฒนางานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ทั้งในเชิงบริหาร บริการ หรือวิชาการ ก่อให้เกิดการสาธารณสุขที่ดี และส่งผลต่อการมีคุณภาพที่ดีขึ้นของประชาชนในระดับชาติ

************************************** 10 มีนาคม 2566


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1117 view
วันที่ประกาศข่าว : 10 มีนาคม 2566 เวลา 10:28 น.