ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

คกก.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพฯ เห็นชอบ กม.กำหนดคุณสมบัติของหน่วยงานอื่นใดของรัฐในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ


         คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพฯ เห็นชอบร่างประกาศกำหนดคุณสมบัติหน่วยงานอื่นใดของรัฐในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพฯเพิ่มเติม พร้อมรับทราบสถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ห่วงสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 อาจรุนแรงกว่าปี 2565

         วันนี้ (16 มกราคม 2566) ณ กระทรวงสาธารณสุข นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

          นพ.ประพนธ์ กล่าวว่า ปี 2566 กระทรวงสาธารณสุขได้วางยุทธศาสตร์ และกรอบการดำเนินงาน ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 โดยเน้นการสื่อสารสร้างการรับรู้ ยกระดับการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพประชาชน ให้ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที นำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม

         นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบสถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ทั้งสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่คาดว่า จะมีความรุนแรงมากกว่าปี 2565 จากสภาพอุตุนิยมวิทยาและปรากฏการณ์ “ลานีญา” รวมทั้งพบว่า ในปี 2565 อัตราป่วยโรคจากการประกอบอาชีพ เช่น โรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช โรคซิลิโคสิสจากฝุ่นซิลิกา โรคจากแอสเบสตอส (แร่ใยหิน) มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพฯ สามารถจัดทำอนุบัญญัติได้เกินเป้าหมาย มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฯ หรือ EnvOcc CU แล้ว 58 จังหวัด มีแผนการสื่อสาร พ.ร.บ. มีการบูรณาการเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ  ลดโรค “Safety school model”  มีแผนฝึกปฏิบัติการนำร่องกลไกตาม พ.ร.บ. (Sandbox) ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการนำเสนอร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ ฉบับที่ 2 พ.ศ. …. และ เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 พ.ศ. …. ต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

         โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 2 เรื่อง ได้แก่ 1. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คุณสมบัติของหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่จะดำเนินการขึ้นทะเบียนแก่หน่วยบริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พ.ศ. ... และ 2. การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพฯ เพื่อให้การดำเนินงานคล่องตัว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ******************************* 16 มกราคม 2566

**********************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 785 view
วันที่ประกาศข่าว : 16 มกราคม 2566 เวลา 17:48 น.