ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

รพ.สูงเม่น - รพ.แพร่ พัฒนาระบบบริการร่วม ยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่


          กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ด้วยแนวคิด “หนึ่งจังหวัด หนึ่งโรงพยาบาล” เผย โรงพยาบาลสูงเม่นจับมือโรงพยาบาลแพร่ แบ่งปันทรัพยากรด้านสาธารณสุข ทั้งบุคลากร อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ ดูแลสุขภาพประชาชนร่วมกัน ช่วยเพิ่มการบริการเฉพาะทางหลายสาขาให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้น ลดรอคอย และลดแออัด       

          วันนี้ (7 มกราคม 2566) นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ด้วยแนวคิด “หนึ่งจังหวัด หนึ่งโรงพยาบาล” (One Province One Hospital) ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรด้านสาธารณสุขร่วมกัน อาทิ แพทย์เฉพาะทาง พยาบาล เครื่องมือแพทย์ ห้องผ่าตัด ยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยโรงพยาบาลแพร่และโรงพยาบาลสูงเม่น ได้ร่วมกันยกระดับการบริการในพื้นที่ตามแนวทางดังกล่าว ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลใหญ่

          โดยตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลสูงเม่นได้ให้บริการผ่าตัดทั้งขนาดใหญ่และเล็ก รวม 118 ราย เป็นผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ 99 ราย ศัลยกรรมทั่วไป 19 ราย ให้บริการผู้ป่วยคลินิกเฉพาะทางโรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ กระดูกและข้อ จำนวน 87 ราย นอกจากนี้ ยังรับผู้ป่วยบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางจากโรงพยาบาลแพร่มาดูแลต่อเนื่อง จำนวน 31 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, ผู้ป่วยแผลเรื้อรัง (ติดเชื้อ), ผู้ป่วยบาดเจ็บในสมอง, ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกและสะโพกหัก และผู้ป่วยประคับประคอง

          “การร่วมมือกันพัฒนาสถานบริการดังกล่าว นอกจากทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ยังทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดความแออัด ลดการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยและญาติได้อย่างดี” นายแพทย์พูลลาภ กล่าว

          สำหรับโรงพยาบาลสูงเม่น ประกอบด้วย ห้องผ่าตัด 4 ห้อง ห้องไอซียู 8 เตียง หอผู้ป่วยหนัก 30 เตียง และหอผู้ป่วยบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate Care) 30 เตียง รองรับการให้บริการประชาชนในพื้นที่ อ.สูงเม่น อ.เด่นชัย อ.วังชิ้น อ.ลอง และพื้นที่บางส่วนในเขต อ.เมือง ครอบคลุมประชากรประมาณ 1 แสนคน

***************************************** 7 มกราคม 2566

***********************************

 

 

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 592 view
วันที่ประกาศข่าว : 7 มกราคม 2566 เวลา 12:17 น.