ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ.-ก.มหาดไทย ร่วมกันกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบให้สำเร็จภายในปี 2573


          กระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กระทรวงมหาดไทย สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบและการป้องกันให้กับประชาชนถึงในระดับท้องถิ่น พร้อมเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรอง ยา และการรักษาที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเป้ากำจัดโรคได้สำเร็จภายในปี 2573

         วันนี้ (20 เมษายน 2565) ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ ระหว่าง นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และ นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมเป็นสักขีพยาน

         นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญในการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบให้หมดไปจากประเทศไทย โดยตั้งเป้าดำเนินการให้สำเร็จภายในปี 2573 ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่มีคุณภาพและเท่าเทียม โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายการกระจายอำนาจทางด้านสุขภาพ ทั้งนี้ ตามการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยจะประสานความร่วมมือทั้งด้านนโยบายและการปฏิบัติงานในการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีการระดมทรัพยากรบุคลากรและงบประมาณท้องถิ่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ วิธีการป้องกัน การดูแลรักษาและควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบของประชาชน รวมทั้งเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรอง ยา และการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

          ด้านนายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เรื้อรัง 2.2 ล้านคนมีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี 8 แสนคน ซึ่งผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี หรือ ซี เรื้อรัง ส่วนใหญ่จะเกิดภาวะตับอักเสบ ตับแข็ง มะเร็งตับตามมา และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิต กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จะสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค รวมถึงให้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบอย่างเหมาะสม ลดโอกาสเกิดโรคตับแข็งและมะเร็งตับ เพื่อลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

         ด้านนายชัยวัฒน์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พร้อมให้การสนับสนุนในทุกมิติ อาทิ การตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อ การส่งต่อผู้ป่วยเข้าระบบการรักษา รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในด้านสาธารณสุข เพื่อร่วมกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบในท้องถิ่น และนำไปสู่การกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบให้หมดไปจากประเทศไทยในปี 2573 ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในที่สุด

************************************** 20 เมษายน 2565

*************************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 2873 view
วันที่ประกาศข่าว : 20 เมษายน 2565 เวลา 12:15 น.