ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

อนุทิน เตรียมเดินหน้านโยบาย "3 หมอ " เช็คความพร้อมการดูแลสุขภาพชาวบุรีรัมย์


      รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินหน้านโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน แจงแนวทางสร้างความเข้าใจให้บุคลากร พร้อมผลักดันการดำเนินงาน เพื่อดูแลสุขภาพคนบุรีรัมย์ ให้ได้รับการรักษาใกล้บ้าน ไร้รอยต่อ และลดแออัดในโรงพยาบาลใหญ่
        วันนี้ (7 ธันวาคม 2563) ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานคนบุรีรัมย์ทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานผลักดันดูแลสุขภาพชาวบุรีรัมย์ ด้วยหมอประจำตัว 3 คน และจัดทำข้อมูลทำเนียบโครงสร้างทีม โดยมีนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมประชุมกว่า 500 คน 
        นายอนุทินกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญคือ การที่ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิของประเทศ ให้คนไทยได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพใกล้บ้าน ลดการเดินทาง ลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และเป็นการต่อยอดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รักษาทุกโรค ทุกที่ ซึ่งในวันนี้ได้มาชี้แจงนโยบายและเตรียมความพร้อมให้กับทั้ง 3 หมอ ที่จะประสานความร่วมมือในการดูแลสุขภาพประชาชน ได้แก่ อสม. เป็นหมอประจำบ้าน ให้การดูแลรักษาเบื้องต้น หมอสาธารณสุข คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการปฐมภูมิ ทำหน้าที่ให้บริการทางด้านการแพทย์และสุขภาพ และหมอเวชปฏิบัติครอบครัว ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย เชื่อมประสาน เสริมความรู้ทักษะให้แก่หมอคนที่ 1 และ 2 ให้มีความรู้และทักษะในการทำงานดีขึ้น โดยการทำงานจะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ดูแลรักษา ตามลำดับความรุนแรงของโรค มีการเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่างกัน และระบบส่งต่อรักษาอย่างไร้รอยต่อ  
          นายอนุทินกล่าวต่อ ปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์มีสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 27,834 คน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1,121 คน  และหมอเวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน 58 คน ซึ่งจะทำงานร่วมกันดูแลประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ 1.6 ล้านคน โดยตั้งเป้าไว้ว่า  ร้อยละ 50 ของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์จะต้องมีหมอประจำตัวครบ 3 คน   
         “ประเทศไทยมีระบบสุขภาพปฐมภูมิที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกทำให้ประเทศได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 น้อยที่สุดในโลก การนำระบบสุขภาพปฐมภูมิมาพัฒนาดูแลสุขภาพประชาชน ด้วยนโยบาย 3 หมอเปรียบเสมือน จิ๊กซอว์สุขภาพของคนไทย ให้ได้รับการรักษาดูแล รักษา ส่งเสริมสุขภาพ ที่สะดวกรวดเร็ว เดินทางไปโรงพยาบาลเท่าที่จำเป็น ทำให้ประชาชนมีความสุข บุคลากรทางการแพทย์ทำงานอย่างมีความสุข” นายอนุทินกล่าว


   *******************************  7 ธันวาคม 2563

**************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 3181 view
วันที่ประกาศข่าว : 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10:30 น.