ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2563


รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

          นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ (อียิปต์ 4 ราย, ซาอุดิอาระเบีย 2 ราย) และเข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม ทำให้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,111 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 94.16 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 135 ราย หรือร้อยละ 4.09 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,304 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย ได้แก่

  • อียิปต์ 4 ราย ทุกรายเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21-25 ปี อาชีพนักศึกษา เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 17ก.ค. 63 เข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ใน จ.ชลบุรี พบเชื้อจากการเก็บตัวอย่างส่งตรวจในครั้งที่ 2 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 (วันที่ 11 ของการกักตัว) ทั้ง 4 ราย ไม่มีอาการ โดยก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อในเที่ยวบินเดียวกัน 2 ราย
  • ซาอุดีอาระเบีย 2 ราย เป็นเพศชาย อายุ 25 ปี อาชีพนักศึกษา และเพศหญิง อายุ 50 ปี อาชีพแม่บ้าน

เดินทางถึงไทยวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ในใน จ.ชลบุรี พบเชื้อจากการเก็บตัวอย่างส่งตรวจในครั้งที่ 1 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 (วันที่ 3 ของการกักตัว) ทั้ง 2 ราย ไม่มีอาการ โดยก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อในเที่ยวบินเดียวกัน 1 ราย

          สถานการณ์ทั่วโลกขณะนี้ยังมีการระบาดเป็นวงกว้าง โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 200,000 –250,000 รายต่อวัน ส่งผลให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกถึง 17,182,927 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุดคือ สหรัฐอเมริกา 4,568,037 ราย รองลงมา บราซิล 2,555,518 ราย อินเดีย 1,584,384 ราย นอกจากนี้ยังมีหลายประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้ว แต่กลับมาพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนอีกครั้ง อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เวียดนาม เป็นต้น ส่วนประเทศไทยไม่พบการติดเชื้อภายในประเทศมาระยะหนึ่งแล้ว

          สภาผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพในระดับนานาชาติ (The GCI Global Advisory Council) ได้จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ฟื้นตัวการระบาดของโรคโควิด 19 ดีที่สุดเป็นอันดับ 1 จาก  184 ประเทศทั่วโลก ประเมินจากดัชนี 2 ด้าน คือ ภาพรวมในมิติการฟื้นตัว (Global Recovery Index) และความรุนแรงผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด19 (Global Severity Index) โดยดัชนีการฟื้นตัว ไทยได้คะแนนรวม 82.27 อยู่ในกลุ่มเรตติ้ง 5 คือ ประเทศที่บรรเทาการระบาดของไวรัสได้ก้าวหน้าที่สุดในโลก ประเมินจาก 1.จำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังดูแลอยู่ต่อประชากร 2.ผู้ที่รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ 3.จำนวนการตรวจต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ 4.จำนวนการตรวจต่อประชากร และคะแนนความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา

          ส่วนดัชนีความรุนแรงของสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ไทยได้คะแนนรวม 10.70 อยู่ในกลุ่มเรตติ้ง 1 หมายถึงประเทศที่รับมือกับวิกฤตได้ดี โดยมีร้อยละการติดเชื้อต่ำ และมีผู้เสียชีวิตน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร ประเมินจาก 1.จำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากร 2.สัดส่วนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 เปรียบเทียบกับการเสียชีวิตจากโรคต่างๆ ต่อประชากร และคะแนนความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่วัดความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาด

***************************************** 30 กรกฎาคม 2563


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 571 view
วันที่ประกาศข่าว : 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:35 น.