ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชี้แจงการดำเนินงานจังหวัด พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย ลำดับที่ 60


วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นพ.ยุทธ  โพธารามิก  เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และ คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดการเป็นจังหวัดแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (จังหวัด พอ.สว.) ให้กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน  50  คน สืบเนื่องจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานแต่งตั้งให้จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 60 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562   มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้การรักษา  ป้องกันโรค  ส่งเสริมสุขภาพ  การฟื้นฟูสุขภาพอนามัย  ของประชาชน    ในถิ่นทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก  ในการนี้ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (ประธานกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดสุโขทัย) พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ผู้บริหารสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และรับฟังคำชี้แจงแนวทางการจัดตั้งและการดำเนินงานจังหวัด พอ.สว.     โดยมี ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (เลขานุการคณะกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดสุโขทัย) รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านสุขภาพของจังหวัดสุโขทัย


จากหน่วยงาน : สสจ.สุโขทัย เปิดดู 133 view
วันที่ประกาศข่าว : 9 ตุลาคม 2562 เวลา 14:25 น.