ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

สธ. ยกระดับ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่มาตรฐานสากล สร้างเด็กไทยให้จัดการปัญหาสุขภาพตนเองได้


กระทรวงสาธารณสุขร่วมด้วย 6 ภาคีเครือข่าย ยกระดับโรงเรียนทั่วประเทศสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (Global Standards for Health Promoting School : GSHPS) เน้นให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ป้องกัน และลดโรคที่ป้องกันได้

       วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2565) ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยในการเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและประกาศใช้มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (Global Standards for Health Promoting School : GSHPS) ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานคร ว่า การพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นเป็นการวางรากฐานโครงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเป็นการเตรียมคนให้พร้อม มีความรู้เท่าทันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยนโยบายการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปพร้อมกับการศึกษา เน้นให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ และสามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้

       “กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมกับ 6 ภาคีเครือข่าย รับมอบและใช้มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล พัฒนาให้โรงเรียนเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก (WHO) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ด้วยมาตรฐาน 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) นโยบายและทรัพยากร 2) การขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในศตวรรษที่ 21 3) การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนชุมชนและภาคประชาสังคม 4) โรงเรียนคือองค์กรแห่งความสุข 5) สิ่งแวดล้อมปลอดภัย โรงเรียนปลอดโรค 6) อนามัยโรงเรียนสู่นักเรียนสุขภาพดี 7) กระบวนการเรียนรู้ สู่เด็กไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ 8) โภชนาการดี อาหารปลอดภัย เด็กไทยสุขภาพดี  9) กิจกรรมทางกายเพียงพอและนอนหลับดี และ 10) บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพในโรงเรียน และ 6 ตัวชี้วัดผลลัพธ์สุขภาพนักเรียน ได้แก่ 1) ภาวะโภชนาการ 2) สุขภาพช่องปากและฟัน     3) สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ 4) นักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์ สังคมได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น 5) นักเรียนที่เจ็บป่วย บาดเจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ทำให้ต้องพักรักษาตัว  6) นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าว

       นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านมาตลอด 20 ปี มีโรงเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่าร้อยละ 90 สำหรับการยกระดับมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากลครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างศักยภาพคนให้ครอบคลุมทุกมิติโดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกคนทั้งโรงเรียน ชุมชน ให้สามารถนำความรู้และทักษะด้านสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ปลูกฝังทัศนคติ ฝึกทักษะและพฤติกรรมสุขภาพ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ส่งผลให้ครู และบุคลากรด้านการศึกษามีสุขภาพที่ดีเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย ทำให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ที่ดีและอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข

***

กรมอนามัย /  23 พฤศจิกายน 2565


จากหน่วยงาน : กรมอนามัย เปิดดู 473 view
วันที่ประกาศข่าว : 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:25 น.