ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

กรม สบส. มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้สถานพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศ เพื่อประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่ปลอดภัย และได้มาตรฐาน


      กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถานพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศ 9 ด้าน        เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี สถานที่และสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัย เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มีความพร้อมใช้ และเจ้าหน้าที่มีความสุขในการให้บริการ

       นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ในการกำหนดให้มีมาตรฐานบริการสุขภาพ ในการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาและวัดความสำเร็จในการดำเนินงานของสถานพยาบาลทุกระดับ (มาตรฐานของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน) ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ เพื่อให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ในสังกัดกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ได้รับการพัฒนางานด้านวิศวกรรม ด้านวิศวกรรมการแพทย์ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในการให้บริการงานด้านสาธารณสุข ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ประกอบไปด้วย 9 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ด้านที่ 2 ด้านบริการสุขภาพ ด้านที่ 3  ด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก          ด้านที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านที่ 5 ด้านความปลอดภัย ด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านที่ 7 ด้านระบบสนับสนุนบริการที่สำคัญ ด้านที่ 8 ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ และด้านที่ 9 ด้านการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี สถานที่และสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัย เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มีความพร้อมใช้ และเจ้าหน้าที่มีความสุขในการให้บริการ

 

            นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในรูปแบบของสื่อออนไลน์เผยแพร่ผ่านทาง     เฟซบุ๊กของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ในการถ่ายทอดบรรยาย ตอบคำถามให้ความรู้กับสถานบริการสุขภาพภาครัฐทั่วประเทศ  ในการสร้างความเข้าใจ และให้สถานพยาบาลภาครัฐดำเนินการตามมาตรฐาน 9 ด้าน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับบริการและประชาชนมั่นใจว่า หากเข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  จะได้รับความสะดวกสบาย จากการรับบริการภายใต้สถานที่ ที่สะอาดเป็นระเบียบ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำ ที่พร้อมใช้ เชื่อถือได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งผู้รับบริการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและพัฒนาทักษะที่จำเป็น ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและสามารถจัดการสุขภาพตนเองได้ดี

            ทั้งนี้ หากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลภาครัฐที่สนใจสามารถรับชมคลิปวิดีโอความรู้ด้านวิชาการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพย้อนหลังได้ที่เว็บ Website  Facebook และ Youtube ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 Link : https://www.youtube.com/playlist?list=PL6FCkVNXNljcVZjnYb-JKIZPwyH4w9P8M   


จากหน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดดู 60 view
วันที่ประกาศข่าว : 2 เมษายน 2564 เวลา 10:07 น.