ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

กรมอนามัย จับมือภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนมาตรฐาน ‘โรงแรม - รีสอร์ท’ สร้างความมั่นใจท่องเที่ยวปลอดภัย เป็นมิตรต่อสุขภาพ


         กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงแรมไทย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนมาตรฐาน GREEN Health Hotel และพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงแรมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและสร้างความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัยในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา COVID-19

         วานนี้ (14 ธันวาคม 2563) นายแพทย์ดนัย  ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราว โรงแรม รีสอร์ท ณ ห้องดอนเมือง 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบกับประเทศไทยในวงกว้างทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงตลอดจนการดำรงชีวิตของประชาชน การกลับมาฟื้นตัวใหม่ของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท    ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) จำเป็นต้องสร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจจากนักท่องเที่ยวด้วยมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ต่าง ๆ และการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงแรมให้ได้มาตรฐาน ซึ่งจากสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราว โรงแรม รีสอร์ท ในปี 2563 พบว่า โรงแรมและรีสอร์ทส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีการดูแล และควบคุมห้องพักให้มีความสะอาดก่อนและหลังการเข้าพัก แต่การจัดการด้านคุณภาพอากาศภายในห้องพักพบว่า ภายในห้องพักร้อยละ 70 มีการสะสมของปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และยังพบว่าภายในห้องพักบางส่วนมีปริมาณสารฟอร์มัลดีไฮด์ (CH2O) เกินค่ามาตรฐาน นอกจากนี้ การจัดการเชื้อแบคทีเรียชนิดลีจิโอเนลลา (Legionella) ในระบบน้ำใช้ของสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราว โรงแรมและรีสอร์ท ส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบการตรวจสอบและเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียชนิดลีจิโอเนลลา (Legionella) ในระบบน้ำใช้ให้ถูกต้องตามคำแนะนำของกรมอนามัย

          นายแพทย์ดนัย กล่าวต่อไปว่า การพัฒนามาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพ จะดำเนินการใน 2 ส่วนสำคัญคือ 1) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อาทิ จัดให้มีการคัดกรองพนักงานและผู้รับบริการ รวมทั้งพนักงาน นักท่องเที่ยว หรือผู้มารับบริการต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา และมีการทำความสะอาดสถานที่ภายในโรงแรมเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงที่มีการใช้งานร่วมกัน เป็นต้น และ 2) มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพ : GREEN Health ได้แก่ การจัดการมูลฝอยทุกประเภท การจัดการห้องส้วมและสิ่งปฏิกูล การจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน การจัดการอาคารและสิ่งแวดล้อม และการจัดการสุขาภิบาลอาหาร อาหารปลอดภัย และน้ำดื่ม น้ำใช้ รวมทั้งการจัดบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้รับบริการ หรือลูกค้า เป็นต้น

          “ทั้งนี้ การพัฒนามาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) จึงเป็นแนวทางให้สถานประกอบกิจการใช้ประเมินตนเอง และการปรับปรุงเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานในมาตรการสุขอนามัย การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมกับดำเนินการในการยกระดับการพัฒนาสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืนต่อไป” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 15 ธันวาคม 2563


จากหน่วยงาน : กรมอนามัย เปิดดู 665 view
วันที่ประกาศข่าว : 15 ธันวาคม 2563 เวลา 15:41 น.