ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงข้อกังวลต่อร่างประกาศกระทรวง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุม การประกอบกิจการให้บริการจัดส่งอาหาร ยืนยัน ต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากหลายส่วน เพื่อความเหมาะสมแล


                แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร  อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวประเด็นการจัดทำร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุม การประกอบกิจการให้บริการจัดส่งอาหาร โดยในข่าวได้มีการยกตัวอย่างข้อปฏิบัติย่อยบางส่วน เช่น ผู้จัดส่งอาหารจะต้องเลือกอาหารที่มาจากร้านที่ได้ขึ้นทะเบียนได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือจากร้านอาหารที่สามารถระบุแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้  หรือข้อที่กำหนดให้ผู้ให้บริการจัดส่งอาหารจะต้องเลือกให้บริการ  แต่แหล่งอาหารที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับอาหาร ถูกสุขลักษณะ ป้องกันการปนเปื้อน  หรือตัวอย่างข้อที่ให้ผู้ให้บริการจัดส่งออกอาหารต้องมีระบบคัดกรองผู้ส่งอาหาร ตรวจสอบประวัติ ตรวจสุขภาพอย่างละเอียดว่า   ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหะนำโรค เป็นต้น โดยกังวลว่าข้อกำหนดในร่างประกาศกระทรวงอาจส่งผลต่อผู้ประกอบธุรกิจการส่งสินค้าหรืออาหาร และกระทบกับการประกอบอาชีพของผู้จัดส่งอาหาร (Driver) ได้นั้น

                ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวกรมอนามัยขอชี้แจงว่า ในขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนด้านวิชาการในการหาข้อมูล  รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเป็นคำแนะนำผู้ประกอบกิจการ คุ้มครองสุขภาพของผู้รับบริการ (ผู้บริโภค) จากการใช้บริการของผู้ประกอบกิจการจัดส่งอาหาร ขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายและลดโอกาสการรับสัมผัสของเชื้อโรคในระหว่างการจัดส่งอาหาร ซึ่งร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวอยู่ในระหว่างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ในระดับศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ หรือมาตรการด้านวิชาการที่ปรากฏ อีกทั้งได้มีการเชิญผู้ประกอบกิจการ (platform) ทุกหน่วยงาน มาร่วมปรึกษาหารือและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับการประกอบอาชีพของผู้จัดส่งอาหาร (Driver)  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ส่วนในการออกเป็นประกาศยังต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองตามกระบวนการต่อไป

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 22 พฤษภาคม 2563


จากหน่วยงาน : กรมอนามัย เปิดดู 48 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:42 น.