ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

กรมอนามัย ชู ชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน


       กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย ชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตน

         นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตน ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ว่า จากข้อมูลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 โดยมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ประชากรคนวัยทำงาน ร้อยละ 9 เป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 25 เป็นความดันโลหิตสูง ผู้หญิงร้อยละ 55 และผู้ชายร้อยละ 42 มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ผู้หญิงร้อยละ 20 และผู้ชายร้อยละ 19 มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ สถานการณ์ปัญหาสุขภาพคนวัยทำงานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หน่วยงานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่าย อาทิ กระทรวงแรงงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เครือข่ายองค์กรสุขภาวะ และภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ เพื่อให้  คนวัยทำงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีจากการทำงาน มีการพัฒนารูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานด้วยชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้สถานประกอบการนำไปใช้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้วัยทำงานตามสภาพปัญหาทางสุขภาพ ในแต่ละมิติและความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อให้คนวัยทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

           นายแพทย์อรรถพล กล่าวต่อไป ชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ประกอบด้วย ชุดที่ 1 หุ่นดี สุขภาพดี (Smart and Healthy Worker) ชุดที่ 2 จิตสดใส ใจเป็นสุข (Happy Working with Life Balance) ชุดที่ 3 ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล (Smart and Healthy family) ชุดที่ 4 สุดยอดคุณแม่ (Smart Mom) ชุดที่ 5 เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว (Preretirement and Longevity Planning) ชุดที่ 6 พิชิตออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome Management) ชุดที่ 7 สถานประกอบการจะก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ (Happy and Healthy Foreigner Worker) ชุดที่ 8 สถานประกอบการดี ชีวีสดใสไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ (Tobacco and Alcohol Free Living) ชุดที่ 9 โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) และชุดที่ 10 สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิต (Safety and Good Environmental Workplace and Happy for Life)

             “สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในครั้งนี้เป็นการบูรณาการงานร่วมกับสำนักงานประกันสังคม และภาคีเครือข่ายภาครัฐบาลและเอกชน ได้แก่ สำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยคนวัยทำงานด้วยชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ให้วัยทำงานปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถานประกอบการและลดพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ต่อการเกิดโรคเรื้อรังและโรคจากการประกอบอาชีพพร้อมทั้งสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งของผู้ประกันตน สถานประกอบการและของประเทศ” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

***

           ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 6 กุมภาพันธ์ 2562


จากหน่วยงาน : กรมอนามัย เปิดดู 264 view
วันที่ประกาศข่าว : 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:27 น.