หน้าหลัก

โครงสร้างองค์กร


สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มภารกิจด้านวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร งานบริหารทั่วไป
 • งานยุทธศาสตร์และประเมินผล
 • งานประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์
 • งานแผนงานและยุทธศาสตร์
 • งานพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานข่าวประชาสัมพันธ์
 • งานสื่อมวลชนสัมพันธ์
 • งานคลังข้อมูลภาพ
 • งานโสตทัศนูปกรณ์
 • งานเฝ้าระวังและตอบโต้ข่าวสาร
 • งานประมวลข่าวสาร
 • งานวิเคราะห์ข่าว
 • งานคลังข้อมูลข่าวสาร
 • งานสื่อสารประชาสัมพันธ์
 • งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
 • งานบริการข้อมูลประชาสัมพันธ์
 • งานบริหารทั่วไป
 • งานธุรการ/ สารบรรณ/ ยานพาหนะ
 • งานการเงิน
 • งานพัสดุ
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานสนับสนุนการประชุม
 • งานเลขาผู้อำนวยการ

 


จากหน่วยงาน : admin เปิดดู 43 view
วันที่ประกาศข่าว : 15 มิถุนายน 2561 เวลา 02:30 น.