หน้าหลัก

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


วิสัยทัศน์ (VISION)
เป็นองค์กรชั้นนำด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์สาธารณสุข

 พันธกิจ (MISSION)

 1. พัฒนายุทธศาสตร์ด้านประชาสัมพันธ์ของกระทรวงสาธารณสุข
 2. ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านสาธารณสุข
 3. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านข่าวและประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
   


เป้าประสงค์ (GOAL)

 • ประชาชน สื่อมวลชน และบุคลากรด้านสาธารณสุข ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขและการประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ
   

วัฒนธรรมองค์กร (CULTURE)

 • การทำงานเป็นทีม (TEAMWORK)
 • ความคิดสร้างสรรค์ (CREATIVITY)
 • องค์กรความรู้ (KNOWLEDGE-BASED)


ค่านิยม (CORE VALUE)
ใฝ่รู้     คู่     จิตบริการ

 กลยุทธ์ (STRATEGY)

 • พัฒนาศักยภาพและขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานสาธารณสุข
 • พัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะบุคลากร
 • สร้างระบบการบริหารจัดการแบ่งมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
 • พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)