MOPH NEWS 2 มิถุนายน 2566จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร สำนักสารนิเทศ เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 2 มิถุนายน 2566 เวลา 15:30 น.