“หมอชลน่าน” เร่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพิ่ม ดูแลคนในชุมชนทุกกลุ่มวัยแบบองค์รวม เริ่มปี 67 ผลิตแพทย์ประจำ สอน. 92 แห่ง


           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เร่งแก้ปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลน สนับสนุนให้สถาบันพระบรมชนกผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และทีมนวัตกรรมสุขภาพ ดูแลคนในชุมชนทุกกลุ่มวัยแบบองค์รวม เริ่มปี 2567 ผลิตแพทย์อยู่ประจำสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 92 แห่ง พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 6 หน่วยงาน ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

           วันนี้ (13 ธันวาคม 2566) ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายการผลิตแพทย์ปฐมภูมิ และทีมนวัตกรรมสุขภาพ ในระบบบริการปฐมภูมิของประเทศไทย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และสถานีอนามัยพระราชทานนาม (สอ.พระราชทานนาม) สู่ความเป็นเลิศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 92 พรรษา 12 สิงหาคม 2567 และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กับกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธาน

            นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ซึ่งโครงการฯ ที่สถาบันพระบรมราชชนกจัดขึ้นจะช่วยให้เกิดการดูแลสุขภาพประชาชนในระดับปฐมภูมิแบบองค์รวมทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ ปัญญา และสุขภาพทางสังคม โดยมี 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการ สอน.ต้นแบบ 92 แห่งทั่วไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยในปี 2567 จะเริ่มผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อไปประจำอยู่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 92 แห่งๆ ละ 1 คน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 2.โครงการผลิตทีมนวัตกรรมสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Health Innovation Team) ประกอบด้วย 9 หมอ ได้แก่ 1.แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 2.พยาบาล (ด้านชุมชน) 3.นักวิชาการสาธารณสุข 4.อสม.(ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยสาธารณสุข) 5.ทันตแพทย์ (ชุมชน) 6.เภสัชกร (ชุมชน) 7.ฉุกเฉินการแพทย์ 8.แพทย์แผนไทย และ 9.นักกายภาพบำบัด โดยในปี 2567 สถาบันพระบรมชนกจะเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด และในระยะที่ 2 (พ.ศ 2568 - 2577) แผนระยะ 10 ปี จะขยายการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมนวัตกรรมสุขภาพได้ครบ 9 คนต่อ 1 สถานีอนามัย/รพ.สต. และครอบคลุมทั้ง 9,820 แห่งทั่วประเทศต่อไป 

           ทั้งนี้ การผลิตบุคลากรทางการแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนร่วมผลักดันให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ สามารถขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของทั้ง 6 หน่วยงานในวันนี้ 

*************************** 13 ธันวาคม 2566


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 13 ธันวาคม 2566 เวลา 16:50 น.