“หมอชลน่าน” ชื่นชม รพ.ตากใบ นำเทคโนโลยีมาจัดการระบบบริการ อำนวยความสะดวกประชาชน


          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลตากใบ ชื่นชมการนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการระบบบริการ โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มคุณภาพบริการ พร้อมจัดบริการที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของประชาชนและตอบโจทย์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สร้างความพึงพอใจและเชื่อมั่นในระบบบริการของกระทรวงสาธารณสุข

          วันนี้ (19 กันยายน 2566) ที่ โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตากใบ โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตากใบ ร่วมพิธี

          นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดประเด็นดิจิทัลสุขภาพ เป็น 1 ในนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบบริการให้ประชาชนเข้าถึงสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยโรงพยาบาลตากใบ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง มีชายแดนติดประเทศมาเลเซีย ดูแลประชากรจำนวน 8 ตำบล รวม 74,474 คน ได้มีการพัฒนาที่สอดคล้องตามนโยบาย ทั้งการปรับปรุงโครงสร้างอาคารผู้ป่วยนอกให้สามารถรองรับบริการได้ 6 ห้องตรวจ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการระบบโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เช่น การใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว บริการตรวจสอบสิทธิอัตโนมัติ ระบบจองห้องพิเศษออนไลน์ ระบบจอภาพคิวการรักษาในจุดที่มีผู้รับบริการจำนวนมาก ระบบแพทย์บันทึกข้อมูลการรักษา (Hospital Information System : HIS) และสั่งยาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) เป็นต้น รวมทั้งยังเปิดให้บริการนอกเวลาราชการและวันหยุด ส่งผลให้แต่ละวันมีผู้รับบริการเฉลี่ย 446 คน เป็นการอำนวยความสะดวกประชาชน เพิ่มคุณภาพบริการ ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยการรักษา รวมถึงช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นของบุคลากรการแพทย์อีกด้วย 

          นอกจากนี้ โรงพยาบาลตากใบยังมีการพัฒนาระบบบริการอื่นๆ ทั้งการดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน (Homeward) มินิธัญญารักษ์ ดูแลผู้ป่วยยาเสพติด หออภิบาลทารกแรกเกิด หน่วยฟอกเลือดด้วยไตเทียม การล้างไตทางช่องท้อง การดูแลผู้สูงอายุ “ชราธิวาส” การแพทย์ปฐมภูมิและโรงเรียนแพทย์ชุมชน ซึ่งเป็นการจัดบริการตามแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

          “แผนกผู้ป่วยนอก ถือเป็นด่านหน้าในการรับผู้ป่วย การนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาปรับปรุงการจัดบริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จึงมีส่วนสำคัญอย่างมากในการทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และเชื่อมั่นในระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข” นายแพทย์ชลน่านกล่าว

**************************************** 19 กันยายน 2566


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 กันยายน 2566 เวลา 15:28 น.