สธ. คว้ารางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ระดับกระทรวง ประจำปี 2566


                 กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ระดับกระทรวง ประจำปี 2566 จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจมีการปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นผล เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐนำไปใช้ในการพัฒนาการทำงาน

                 วันนี้ (13 กันยายน 2566) ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ระดับกระทรวง ประจำปี 2566 ซึ่งหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่สุดยอดหน่วยงานภาครัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ เป็นการเชิดชูและให้กำลังใจหน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นผล ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินประสิทธิภาพหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน กพร. ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการทำงาน โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานและเป็นผู้มอบรางวัล

                    โดยกระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนากรอบแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม และการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ การมอบรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 มีหน่วยงานเข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 4 ประเภท ประกอบด้วย 1) รางวัลหน่วยงานระดับกระทรวง จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  2) รางวัลหน่วยงานระดับกรม จำนวน 16 หน่วยงาน 3) รางวัลหน่วยงานระดับกระบวนงาน จำนวน 5 หน่วยงาน และ 4) รางวัลหน่วยงานระดับภูมิภาค จำนวน 13 หน่วยงาน

 ******************************************* 13 กันยายน 2566


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 13 กันยายน 2566 เวลา 15:14 น.