ปิดประชุมวิชาการ สธ. ปี 2566 มอบ 92 รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น มุ่งยกระดับสาธารณสุขไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน


          กระทรวงสาธารณสุข ปิดงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 พร้อมมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น 92 รางวัล บูธนิทรรศการ 10 รางวัล งานวิจัย R2R 35 รางวัล บุคคล หน่วยงานและองค์กรต้นแบบ สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 12 รางวัล จังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย 2 รางวัล และจังหวัดอาหารปลอดภัย 3 ปีซ้อน 7 รางวัล โดยมีผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วม

          วันนี้ (13 กันยายน 2566) ที่ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า มลฑาทิพย์ ฮอลล์ จ.อุดรธานี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธานพิธีปิดมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 “ยกระดับสาธารณสุขไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2566 พร้อมมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 รางวัลบูธนิทรรศการ รางวัล R2R ดีเด่น รางวัลบุคคล หน่วยงานและองค์กรต้นแบบ สุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  รางวัลจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย และจังหวัดอาหารปลอดภัย 3 ปีซ้อน

          นพ.รุ่งเรือง กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร การจัดงานฯ ครั้งนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้นำองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เผยแพร่สู่เวทีสาธารณะ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ผลงานทางวิชาการความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของพื้นที่ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยปีนี้ มีผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ รวมทั้งสิ้น 1,022 ผลงาน ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานวิชาการดีเด่น 92 รางวัล ประกอบด้วย การนำเสนอด้วยวาจา 43 รางวัล จาก 422 ผลงาน โปสเตอร์ 35 รางวัล จาก 488 ผลงาน และนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 14 รางวัล จาก 112 ผลงาน รางวัลบูธนิทรรศการของกรมและเขตสุขภาพ 10 รางวัล โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเขตสุขภาพที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รางวัล R2R ดีเด่น 35 รางวัล ซึ่งผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาวิชาชีพ

**************************************** 13 กันยายน 2566


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 13 กันยายน 2566 เวลา 13:40 น.