สป.สธ. คว้ารางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ รางวัลเกียรติยศสูงสุด ประจำปี 2566


                  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) รับมอบรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ต้นแบบองค์กรสร้างคุณค่าต่อสังคมและประเทศ สร้างสรรค์ผลงานราชการจนมีผลสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยปีนี้ สป.สธ.ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล ขณะที่หน่วยงานในสังกัด สธ.ได้รับรางวัล รวม 33 รางวัล

                 วันนี้ (7 กันยายน 2566) ที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเสวนา หัวข้อ "จากความมุ่งมั่น สู่ความสำเร็จ จากความสำเร็จ สู่ความยั่งยืน" และเป็นผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับมอบรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ในงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี  2566 โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธี

                  นพ.ทวีศิลป์ เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น 1 ใน 3 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมสรรพสามิต ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.) มอบให้กับหน่วยงานที่มีความโดดเด่น เป็นองค์การต้นแบบสร้างคุณค่าต่อสังคมและประเทศ สร้างสรรค์ผลงานจนมีความสำเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ที่ได้รับในครั้งนี้ เป็นรางวัลความสำเร็จและความภาคภูมิใจของบุคลากร สป.สธ.ทุกคน แสดงให้เห็นถึงผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้านสาธารณสุขที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร บุคลากรและภาคีเครือข่าย ที่ได้แสดงพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

                  นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า นอกจาก รางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของรางวัลเลิศรัฐแล้ว สป.สธ.ยังได้รับรางวัลด้านคุณภาพบริการ อีก 11รางวัล ได้แก่ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ จากผลงาน "ระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดระยอง : หนึ่งเดียว ทุกคนเข้าถึงได้ ในนวัตกรรมและมาตรฐานเดียวกัน" โดย รพ.ระยอง และรางวัลบริการภาครัฐ อีก 10 รางวัล แบ่งเป็น ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น 2 รางวัล ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ระดับดีเด่น 1 รางวัล ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดี 1 รางวัล  และประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี 6 รางวัล ขณะที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับรางวัลประเภทต่างๆ รวมทั้งสิ้น 33 รางวัล ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น 4 รางวัล ระดับดี 14 รางวัล รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น 4 รางวัล ระดับดี 4 รางวัล และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวม 7 รางวัล
                                                                                                           **************************7 กันยายน 2566


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 7 กันยายน 2566 เวลา 18:38 น.