สธ. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายตรวจสอบภายใน เป็นกลไกช่วยหน่วยงานดำเนินการถูกต้อง โปร่งใส มีธรรมาภิบาล


                   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศเกียรติคุณให้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ภาคีเครือข่าย 76 จังหวัด ย้ำช่วยทำหน้าที่ดูแล ให้ความรู้ ชี้แนะแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบ   ที่เกี่ยวข้อง เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

                  วันนี้ (5 กันยายน 2566) ที่ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ในการอบรม “โครงการอบรมพัฒนาด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” พร้อมทั้งมอบนโยบายในการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีหน่วยงานในสังกัดจำนวนมาก อีกทั้งต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ กระบวนการตรวจสอบภายในจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้หน่วยงานมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

                   “การตรวจสอบภายใน เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำบทบาทหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 กำหนด ซึ่งไม่ใช่เป็นการจับผิด แต่เป็นการช่วยชี้แนะปรับปรุงให้ถูกต้อง ผู้ตรวจสอบภายในจึงเปรียบเสมือนครูที่ช่วยให้ความรู้และส่งเสริมให้เกิดจริยธรรมในการทำงาน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาที่อาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที” นพ.โอภาสกล่าว

                 สำหรับการอบรมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีแนวทางการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตลอดจนเกิดแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงาน และนำไปพัฒนาปรับปรุงการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมรวม 200 คน

                                                                  *************************************  5 กันยายน 2566

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 5 กันยายน 2566 เวลา 16:26 น.