สบช. สร้างโอกาสทางการศึกษาเขตสุขภาพที่ 9 เปิดหลักสูตร “ผู้ช่วยพยาบาล” เสริมศักยภาพ อสม. หมอคนแรก และร่วมมือกับ ศธ. เปิดรับนักเรียน ม.ปลาย ศึกษาต่อสาขาวิชาศาสตร์สุขภาพ


          กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันพระบรมราชชนก สร้างโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 เปิดรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือทายาท เข้าเรียน “ผู้ช่วยพยาบาลฯ” หลักสูตร 1 ปี เสริมศักยภาพหมอคนแรกดูแลสุขภาพคนในชุมชน ช่วยเหลือทีมสุขภาพในภาวะวิกฤติ และร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาศาสตร์สุขภาพ

          วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2565) ที่หอประชุมมูลนิธิพรหมธรรมสถานสงเคราะห์ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

          นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันพระบรมราชชนก เดินหน้าสร้างโอกาสทางการศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 9 โดยจัด “โครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาล เพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการสร้างสุขภาวะชุมชน” หลักสูตรระยะเวลา 1 ปี เพื่อเสริมศักยภาพ อสม. ในการเป็นหมอคนแรกดูแลสุขภาพประชาชนขั้นพื้นฐานที่บ้านอย่างใกล้ชิด นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแก่คนในชุมชน และปฏิบัติงานช่วยเหลือทีมสุขภาพในภาวะวิกฤติการขาดแคลนบุคลากร ขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิของประเทศ นอกจากนี้ ยังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในท้องถิ่นห่างไกลหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาศาสตร์สุขภาพ สถาบันพระบรมราชชนก

          โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับสถานศึกษาต่าง ๆ มีโรงเรียนมัธยมศึกษาจากเขตพื้นที่สุขภาพที่ 9 ที่ยังไม่ได้ลงนามในปีที่ผ่านมา เข้าร่วมการลงนามจำนวน 42 โรง แบ่งเป็น จังหวัดนครราชสีมา 20 โรง และ จังหวัดชัยภูมิ 22 โรง สำหรับผลการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของเขตสุขภาพที่ 9 มีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ตามโครงการฯ จำนวน 135 คน สถาบันพระบรมราชชนกได้จัดสรรที่นั่งเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ส่วนโครงการผลิต “ผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการสร้างสุขภาวะชุมชน” มีจำนวน 76 คน

***************************** 25 พฤศจิกายน 2565

***********************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:10 น.