พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปทรงเปิดอาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข


          วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2565) เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารมหิตลาธิเบศร สถาบันมหิตลาธิเบศร และห้องประชุมวชิรเวช ณ อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ได้กราบบังคมทูลความเป็นมาของอาคารมหิตลาธิเบศร สถาบันมหิตลาธิเบศร และห้องประชุมวชิรเวช ว่า กรมการแพทย์ได้สนับสุนนที่ดิน 5 ไร่ 17 ตารางวา ให้เป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารสภาวิชาชีพทางการแพทย์ ได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2556 และแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2561 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 14 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 26,030 ตารางเมตร ภายในเป็นที่ทำการของ 5 สภาวิชาชีพ ได้แก่ แพทยสภา สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภากายภาพบำบัด สภาเทคนิคการแพทย์ และหน่วยงานภายใต้แพทยสภา คือ สถาบันมหิตลาธิเบศร ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ นับเป็นอาคารรวมสภาวิชาชีพทางการแพทย์แห่งแรก ที่ดำเนินงานเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศไทยร่วมกัน 

          ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานเข็มแพทย์ดีเด่นแก่แพทย์ดีเด่นประจำปี 2565 จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิศาล ไม้เรียง 2.ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร 3.นายแพทย์วรวิทย์  ตันติวัฒนทรัพย์ และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณจำนวน 4 ราย
 

****************************20 พฤศจิกายน 2565


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19:22 น.