“อนุทิน” ชื่นชม “อสม. หมอคนที่ 1” เขตสุขภาพที่ 7 และ 8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่พึ่งชุมชน มุ่งยกระดับสู่การเป็น “smart อสม.”


    รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชื่นชม อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม. ) เขตสุขภาพที่7 และ 8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่พึ่งชุมชนทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ช่วยพื้นที่พ้นวิกฤติโควิด 19 เตรียมพัฒนาและยกระดับสู่การเป็น “Smart อสม.”

       วันนี้ (14 กันยายน 2565) ที่อาคารศรีโครตบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมเสริมศักยภาพ พร้อมประกาศเจตนารมณ์  “อสม. หมอคนที่ 1 ที่พึ่งชุมชน คนรักษ์สุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มอบนโยบายการดำเนินงาน โดยมี นพ.ณรงค์ สายวงษ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประธานชมรม อสม.ระดับภาค/เขต/จังหวัด และอำเภอ ชมรม อสม. ต้นแบบสร้างสุขภาพ และบุคลากรสาธารณสุขเขตภาคใต้ ร่วมงานกว่า 1,000 คน

         นายอนุทิน กล่าวว่า อสม. เป็นหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในประเทศไทย จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา อสม. เขตสุขภาพที่ 7 และ 8 ทำงานช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ลดภาระงานทั้งเชิงรับ คือ รับมือกับสถานการณ์ สอบสวนโรค สนับสนุน การกักตัว แจกจ่ายยา ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือผู้ป่วย และเชิงรุก สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันโรค ชักชวนให้คนฉีดวัคซีน จนพื้นที่พ้นวิกฤต เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยได้รับการชื่นชม ยอมรับจากประเทศทั่วโลก เป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นได้ศึกษา และเป็น “หมอคนที่ 1” ที่มีบทบาทสำคัญ จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ศักยภาพการจัดการสุขภาพชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ

        โดยในวันนี้เป็นการเปิดการประชุม “อสม. หมอคนที่ 1 ที่พึ่งชุมชน คนรักษ์สุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิให้เข้มแข็ง ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ให้คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน มีอสม. เป็นหมอคนที่ 1 ใกล้ตัว ใกล้ชิดกับประชาชน ร่วมกับหมอคนที่ 2 และ 3 มุ่งดูแลผู้ป่วย 3 กลุ่ม คือ ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคม และสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ยังเตรียมพัฒนายกระดับ อสม. ในทุกมิติ เช่น การจัดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลให้กับอสม.หรือทายาทโดยตรง เพื่อช่วยดูแลสุขภาพประชาชนเบื้องต้นได้

          นายแพทย์ธเรศ กล่าวว่า การจัดประชุม“อสม. หมอคนที่ 1 ที่พึ่งชุมชน คนรักษ์สุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  เป็นความร่วมมือของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพอสม. ในการทำหน้าที่เป็นหมอคนที่ 1 และจัดการสุขภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ ยกระดับสู่การเป็น “สมาร์ท อสม.” อย่างเข้มแข็งต่อไป

 ****************************************** 14 กันยายน 2565


 ***********************************
*******


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 14 กันยายน 2565 เวลา 16:31 น.