องคมนตรี เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะ “สถานีใส่ใจ” ในปั๊มน้ำมัน ปตท. จ.สระแก้ว ดูแลสุขภาพประชาชนเบื้องต้น ลดความแออัดผู้รับบริการในโรงพยาบาล


           วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2562) ที่ จ.สระแก้ว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว นางสาว อรนุช ไวนุสิทธิ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนายพัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เปิดศูนย์ดูแลสุขภาพ “สถานีใส่ใจ” ( Smart Preventive Healthcare )ให้บริการส่งเสริม ป้องกันสุขภาพอัจฉริยะ เพิ่มช่องทางการนัดหมายแพทย์และรับยา ลดแออัดโรงพยาบาล ในปั๊มน้ำมัน ปตท. ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกล่าวว่า โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะในปั๊มน้ำมัน ปตท. ภายใต้ชื่อ "สถานีใส่ใจ" เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และรพร.สระแก้ว เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ตลอดจนสนองพระราชปณิธานในการดูแลประชาชน ให้ได้รับความรู้และการรักษาพยาบาลโดยนำเอาเทคโนโลยีใหม่ มาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมดูแลสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้กับประชาชน รวมถึงเป็นช่องทางพบแพทย์ และรับยา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้ทั่วถึง ลดความแออัดโรงพยาบาล ปัจจุบันนำร่อง 2 แห่ง คือ รพร.สระแก้ว และรพร.บ้านดุง เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

          สำหรับศูนย์ดูแลสุขภาพ “สถานีใส่ใจ” แห่งนี้ เปิดให้บริการจันทร์-ศุกร์ เวลา08.00-17.00 น. มีพยาบาลจาก รพร.สระแก้วมาประจำ มีบริการ 5 ด้าน ได้แก่ 1.บริการตรวจสุขภาพ วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ภาวะสุขภาพ 2.บริการระบบปรึกษาแพทย์ทางไกลระหว่างศูนย์ดูแลสุขภาพฯกับแพทย์ที่ รพร.สระแก้ว ( Tele medicine ) เพื่อให้ผู้ป่วยปรึกษากับแพทย์ที่โรงพยาบาลได้ด้วยตัวเอง 3.บริการตู้จำหน่ายยาสามัญประจำบ้าน 4.บริการล็อกเกอร์เก็บยา สามารถแจ้งให้รพร.สระแก้วส่งยามาไว้ที่ล็อกเกอร์สถานีใส่ใจได้ และ 5.บริการแอปพลิเคชัน "ใส่ใจ" สำหรับใช้นัดหมายแพทย์ 

 ***************************************  4 พฤศจิกายน 2562


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:04 น.