พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ไปเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562


          พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กร และบุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

          วันนี้ (9 กรกฎาคม 2562) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานคร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้       หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และประชาชน ร่วมงาน

          นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า มติครม. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่า แอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สำคัญ ทั่วโลกมีคนเสียชีวิต ด้วยโรคและการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 3 ล้านคนต่อปี ในประเทศไทยพบว่า ในครัวเรือนที่มีสมาชิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีค่าใช้จ่ายสำหรับสุราร้อยละ 6-8 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด การงดเหล้าได้ครบพรรษา ทำให้ประหยัดเงินในช่วง 3 เดือน ไม่น้อยกว่า 3 หมื่นล้านบาท ที่สำคัญกว่าจำนวนเงินที่ประหยัดได้ คือ การคืนความสุขไปสู่ครอบครัวไทย เพราะสามารถเปลี่ยนค่าเหล้าเป็นค่าอาหาร และสิ่งจำเป็นอื่นๆใช้ในครอบครัว

          กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ได้ดำเนินการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางสังคม เพื่อลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม จัดงานรณรงค์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยในปีนี้ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระคติธรรม เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ มีใจความสำคัญว่า “สิ่งบ่งชี้ลักษณะของผู้เสพสุราเมรัยว่าเป็น “ผู้ประมาท ในการดำเนินชีวิต” ชี้โทษของความประมาทความว่า “ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย” และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 ว่า “รักษาชีวิต อย่าติดสุรา”

          ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กร และบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และศิลปิน นักแสดง แบบอย่างที่สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมบันเทิงสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัย ผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

****************************** 9 กรกฎาคม 2562


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:37 น.