สสจ.อุดรธานี ประชุมการจัดทำเอกสารส่วนขาดประกอบการขออนุมัติ เป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ โรงพยาบาลอุดรธานี


วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ ดร.อุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำเอกสาร ส่วนขาดประกอบการขออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ โรงพยาบาลอุดรธานี ตามที่โรงพยาบาลอุดรธานี ได้แจ้งความประสงค์ขอตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ.2564 เรื่องเพื่อทราบได้แก่ แนวทางการจัดตารางเวรด้วยข้อจำกัดของบุคลากรที่ผ่านการอบรม BHEMS ทั้งจังหวัดอุดรธานี จำนวน 15 คน เฉพาะโรงพยาบาลอุดรธานีมีจำนวน 4 คน และแนวทางการเบิกจ่ายค่าเวรขนส่งทางอากาศ นำเสนอโดย นพ.ณัฐพล ตรีทิพย์สถิต โรงพยาบาลอุดรธานี เรื่องพิจารณาได้แก่ การจัดตารางเวรภาพรวมทั้งจังหวัดอุดรธานี, การจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน, แนวทางประสานปฏิบัติการ, แผนกำหนดจุดจอด/การจอดกรณีฉุกเฉิน นำเสนอโดย กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/เทศบาลนครอุดรธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี


จากหน่วยงาน : สสจ.อุดรธานี เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 กันยายน 2566 เวลา 22:07 น.