สสจ.อุดรธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปี 2567


วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปี 2567  ในระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2566 โดยมีการบรรยายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข 2560 - 2579, ความเชื่อมโยงขององค์ประกอบของยุทธศาสตร์ ความหมายของแผนกลยุทธ์และความเชื่อมโยงขององค์ประกอบ ของยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ข้อประสงค์ ตัวชี้วัด, เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการขององค์กรและความเชื่อมโยงสู่ระบบการประเมินผลปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัดระดับบุคคล, องค์ประกอบของยุทธศาสตร์และ Result.Base Management,.Balance.Scorecard และแผนที่ยุทธศาสตร์, การประยุกต์การบริหารความเสี่ยง เข้ากับการวางแผน,การประยุกต์การวางแผนและ OKRs, การคำนวนต้นทุนและแผนจัดหารายได้นอกงบประมาณ, SWOT และ TOWS Matrix กับการวางกลยุทธ์ขององค์กร, GAP Analysis กับการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศษสตร์ เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ, การประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนกลยุทธ์และวงจร PAORและการขับเคลื่อนแผนด้วยการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ  ค่าเป้าหมายสู่ระดับบุคคลเบื้องต้น โดย ดร.อุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และแบ่งกลุ่ม Workshop สุ่มเลือกตัวแทนในการนำเสนอ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


จากหน่วยงาน : สสจ.อุดรธานี เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 กันยายน 2566 เวลา 22:07 น.