การพัฒนารูปแบบระบบบริการวิถีใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบไร้รอยต่อ


สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เผย รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น การพัฒนารูปแบบระบบบริการวิถีใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบไร้รอยต่อ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมองสมอง (Stroke)         เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ เป็นสาเหตุของการสูญเสียปีสุขภาวะอันดับ 2 ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย โรคหลอดเลือดสมองมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านประชากร สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว แต่การเข้าถึงบริการโรคหลอดเลือดสมองยังน้อย ประชาชนยังขาดความเข้าใจ และการตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ข้อมูลปี2563 พบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิต 1 ใน 3 อันดับแรกของผู้ป่วย         ในเขตสุขภาพที่ 6 ปัญหาหลักคือการเข้าถึงระบบบริการ Stroke Fast Track ปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้ามากที่สุดคือ การขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบช่องทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากร    เขตสุขภาพที่ 6 มีความพร้อมในการพัฒนาระบบบริการที่เหมาะสม จึงเกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายด้านวิชาการและบริการระหว่างส่วนกลางสถาบันประสาทวิทยา และส่วนภูมิภาคเขตสุขภาพที่ 6 ได้พัฒนารูปแบบระบบบริการวิถีใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างไร้รอยต่อ เพื่อพัฒนาระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง ไร้ขีดจำกัด ลดความเลื่อมล้ำ และได้รับการรักษามาตรฐาน สามารถลดอัตราการเสียชีวิตและทุพลภาพได้ ทั้งนี้สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ยังเป็นหนึ่งในสถานพยาบาลชั้นนำที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างดีเยี่ยม และได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2566 จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น ทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับสถาบันประสาทวิทยาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรางวัลบริการภาครัฐเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ โดยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยมุ่งมั่นพัฒนาด้านวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบประสาทที่มีคุณภาพ และมาตรฐานในการรักษาแบบเชิงรุก โดยการใช้ระบบส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผ่านระบบทางไกล (Telemedicine) อย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความหลากหลายของพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ เน้นการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และยังคงเกิดร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่ ด้านวิชาการและบริการ เกิดเป็น Model Development ต้นแบบในการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองพร้อมขยายผลไปยังเขตสุขภาพที่ 5, 11, 2 ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน

มุ่งมั่น

************************************

#กรมการแพทย์ #สถาบันประสาทวิทยา #รางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น ประจำปี 2566

                                                                               

                                                                                ขอขอบคุณ

                                                                               18 กันยายน 2566


จากหน่วยงาน : กรมการแพทย์ เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 18 กันยายน 2566 เวลา 10:53 น.