การช่วยฟื้นชีวิตขั้นสูง ในโรงพยาบาล เป็นการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น ที่มีประสิทธิภาพ จะเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (Advanced cardiovascular life support) เพื่อให้บุคลากรได้ทบทวนและพัฒนาทักษะการช่วยชีวิตอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูง (Advanced cardiovascular life support) แก่พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 510 คน ระหว่างวันที่ 9, 10 และ 11 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้บุคลากรได้รับการฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ป่วยมีความปลอดภัย

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 10 กรกฎาคม 2567   
   


View 113    11/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    โรงพยาบาลร้อยเอ็ด