วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ทพญ.วรางคณา อินทโลหิต รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการวิจัยและภาคประชาชน) เป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือการดำเนินงานชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพ Healthy City MODELs โดยมี กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย, กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข, กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด, กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู และหน่วยงานในพื้นที่ อบต.หนองหว้า, รพ.สต.หนองหว้าน้อย, เรือนจำชั่วคราวห้วยเตย, ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านเพ็กเฟื้อย และตัวแทนเกษตรบ้านเพ็กเฟื้อย เข้าร่วมในการประชุม ณ เรือนจำชั่วคราวห้วยเตย หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเตย ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู   
   


View 98    10/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู