10 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. ดร.นภดล  คำเติม รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการถ่ายทอดกลยุทธ์ค่านิยมและนโยบายสู่การปฏิบัติ” ปีงบประมาณ 2567 เพื่อเป็นการสื่อสารถึงบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ ค่านิยมของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลและของโรงพยาบาลฯ รวมทั้งจัดให้มีเวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพระดับพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในหน่วยงาน  ทุกหน่วยงานในกำกับของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล   เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดรูปแบบการประชุมประกอบด้วยการบรรยายและการนำเสนอผลงานคุณภาพระดับพยาบาลวิชาชีพในกลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะสาขา 23 สายงาน จำนวน 64 ผลงาน    และได้รับการวิพากษ์ผลงานจากคณะกรรมการวิพากษ์ของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ในระหว่างวันที่ 10-11  กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 1,3 ชั้น 6 อาคาร 50พรรษา มหาวชิราลงกรณกลุ่มเป้าหมายในการประชุมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะสาขา หัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 250 คน    
ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ
ภาพ งานเวชนิทัศน์   
   


View 25    10/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์