วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 
นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยกลุ่มงานประกันสุขภาพ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับเขต พื้นที่ (อปสข.) เขต 3 นครสวรรค์ ผ่านระบบ (Video Conference) 
โดยมี รศ.(พิเศษ)ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต  3 นครสวรรค์
เป็นประธานการประชุมจาก ห้องประชุมพาสาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ 
เพื่อสนับสนุนให้คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 3 นครสวรรค์สามารถปฏิบัติภารกิจ
ตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดกรอบและแนวทางการบริหารงานหลักประกันสุขภาพในเขตพื้นที่
ให้สอดคล้องกับนโยบายและมติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาขาเขตพื้นที่ ให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางที่กำหนด   
   


View 3    10/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท