วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมการแพทย์ทางไกลชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายเจริญ นิลสุ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร แพทย์หญิงนภัสวรรณ์ ภูริพันธุ์ภิญโญ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการเเละสนับสนุนบริการสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 8 คน ตรวจเยี่ยมสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ เช่น ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ สำหรับคนพิการ และห้องบริการข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ ในช่วงปีงบประมาณ 2564 – 2566

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 9 กรกฎาคม 2567   
   


View 85    10/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    โรงพยาบาลร้อยเอ็ด