นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2567 โดยมี พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ธราธิป โคละทัต ผู้จัดการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยฯ พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย นายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นพ.สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ วาระปี พ.ศ. 2567-2570 รวม 23 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด

**********************   
   


View 14    08/07/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ